ประกาศ : เลื่อนวันประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จากวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา คงเดิม

สมุดภาำพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน สมุดภาำพ Infographics มหาดไทยเพื่อประชาชน enter site damrongtham kalasin