Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

Previous ◁ | ▷ Next

ข่าวล่าสุด

 

ช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

1. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น 1
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

2. ไปรษณีย์
ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น 1
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

3. ทางอินเตอร์เน็ต

4. กล่องรับเรื่อง/รับฟังข้อคิดเห็น
ติดตั้ง ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

5. โทรศัพท์ hotline : 1567
โทร 043 - 811-620 ต่อ 41058   , 043-816927

6. ร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์

    www.damrongdham.moi.go.th

=====================================
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ข้อคิดเห็น
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================

บริการข้อมูล

 

ลิงค์เชื่อมโยงส่วนราชการ

 Kalasin Province Information Center

 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540(English)
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540(Image)
บรรยาย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่เกียวข้อง
เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดกาฬสินธุ์
ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7,มาตรา 9
(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย ฯ
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่าย ฯ
(3) แผนงานโครงการงบประมาณ (51-52) (53) ,, (54) (55) (56) (57)(58)(59)
(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฯ
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิง ฯ
(6) สัญญาสัมปทาน ฯ
(7) มติคณะรัฐมนตรี ฯ
(8) 8.1 ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
8.2 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง