ช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

1. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนบายพาสหัวคู อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

2. ไปรษณีย์
ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนบายพาสหัวคู อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

3. ทางอินเตอร์เน็ต

4. กล่องรับเรื่อง/รับฟังข้อคิดเห็น

ติดตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนบายพาสหัวคู อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

บริการข้อมูล

 

ลิงค์เชื่อมโยงส่วนราชการ