• คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

  • คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

  • Kalasin happiness model

  • คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง :: Kalasin happiness model
 
      จากรายงานการประมวลผลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2560 รายงานเกี่ยวกับจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว อยู่ใน 5 ลำดับต่ำสุด คือ หนองบัวลำภู ยโสธร กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ และนราธิวาส ตามลำดับ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวอยู่ที่ 51,147 ต่อคนต่อปี และยังมีสัดส่วนคนยากจนอยู่ที่ 31.99 % มากเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายขจัดความยากจนให้หมดไปภายใน 2 ปี โดยได้เลือกจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดนำร่อง จากนั้นจึงขยายไปทั่วประเทศ เพื่อที่จะทำให้ในปี พ.ศ. 2561 รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มตามที่ตั้งเป้าไว้ คือร้อยละ 7 และเพิ่มเป็นร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2562 ตามลำดับ และรักษาระดับอัตราการขยายตัวตามค่าเฉลี่ยการเติบโตของประเทศในปีต่อๆไป
     จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้กำหนดตัวแบบการดำเนิน โครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีการขับเคลื่อนใน 2 มิติหลัก คือมิติที่ 1. ยกระดับชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ครัวเรือนยากจน โดยใช้เครื่องมือ กระบวนการ เพื่อยกระดับคุณชีวิต ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง และมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และ มิติที่ 2 ยกระดับรายได้ เป็นการสร้างและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพรวมของภาคการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การศึกษาศิลปวัฒนธรรม ในกลุ่มเป้าหมายหลักคือเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ บนพื้นฐานของความเสมอภาค และได้รับการอำนวยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
logo Kalasin happiness model
about

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรมโครงการ

ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบบรลุวัตถุประสงค์ จึงได้กำหนด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยนำเอาห่วงโซ่มาตรฐาน (Generic Value Chain) มากำหนดกลยุทธ์ และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับผู้ประกอบการ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว การศึกษา และ ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย

โครงการสำคัญ

วิดิทัศน์แนะนำผู้เข้าร่วมโครงการ

Footer Google Maps