• คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

  • คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

  • Kalasin happiness model

  • คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

  • คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

  • คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

  • คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

  • คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง :: Kalasin happiness model
 
      จากรายงานการประมวลผลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2560 รายงานเกี่ยวกับจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว อยู่ใน 5 ลำดับต่ำสุด คือ หนองบัวลำภู ยโสธร กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ และนราธิวาส ตามลำดับ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวอยู่ที่ 51,147 ต่อคนต่อปี และยังมีสัดส่วนคนยากจนอยู่ที่ 31.99 % มากเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายขจัดความยากจนให้หมดไปภายใน 2 ปี โดยได้เลือกจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดนำร่อง จากนั้นจึงขยายไปทั่วประเทศ เพื่อที่จะทำให้ในปี พ.ศ. 2561 รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มตามที่ตั้งเป้าไว้ คือร้อยละ 7 และเพิ่มเป็นร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2562 ตามลำดับ และรักษาระดับอัตราการขยายตัวตามค่าเฉลี่ยการเติบโตของประเทศในปีต่อๆไป
     จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้กำหนดตัวแบบการดำเนิน โครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีการขับเคลื่อนใน 2 มิติหลัก คือ
     มิติที่ 1. ยกระดับชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ครัวเรือนยากจน โดยใช้เครื่องมือ กระบวนการ เพื่อยกระดับคุณชีวิต ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง และมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และ
     มิติที่ 2 ยกระดับรายได้ เป็นการสร้างและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพรวมของภาคการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การศึกษาศิลปวัฒนธรรม ในกลุ่มเป้าหมายหลักคือเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ บนพื้นฐานของความเสมอภาค และได้รับการอำนวยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
logo Kalasin happiness model
about

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรมโครงการ

ประเด็นการพัฒนาตามโครงการ

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบบรลุวัตถุประสงค์ จึงได้กำหนด 5 ประเด็นการพัฒนา โดยนำเอาห่วงโซ่มาตรฐาน (Generic Value Chain) มากำหนดกลยุทธ์ และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน
1. สร้างกลไก และสร้างกระบวนการแก้จน
2. ค้นหาคนจนและทราบความต้องการ
3. ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือครัวเรือนยากจนใน 6 ด้าน
4. สร้างความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
1. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสัตว์
2. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตร/สหกรณ์
3. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนสหกรณ์
4. ส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม
5. การขนส่งและการจัดการบริหารสินค้า (logistics)
6. การพัฒนาระบบการตลาด

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับผู้ประกอบการ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว การศึกษา และ ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับผู้ประกอบการ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว การศึกษา และ ศิลปวัฒนธรรม
1. ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการด้านการเกษตร
2. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs และสินค้า OTOP
3. ส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ
4. ยกระดับการศึกษากำลังคน สร้างเสริมอาชีพพื้นฐาน
5. ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จากศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
1. สำรวจและบริหารจัดการข้อมูลด้านแรงงาน
2. เตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
3. ส่งเสริมการมีงานทำ
4. ยกระดับและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
5. คุ้มครองและสร้างความมั่นคง

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดพื้นที่การเผาอ้อย

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดพื้นที่การเผาอ้อย
1. จัดทำยุทธศาสตร์การขยายพื้นที่สีเขียว (Green Zone)
2. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการขยายพื้นที่สีเขียวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
1. วางยุทธศาสตร์การอำนวยความยุติธรรม
2. ยกระดับคุณภาพกระบวนการยุติธรรม
3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือ
4. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขและยั่งยืน

โครงการสำคัญ

แผนปฏิบัติการ


Kalasin Happiness Model Master Plan 2018-2019


การดำเนินโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พ.ศ. 2561-2564

ดาวน์โหลด

รายงานการดำเนินโครงการ


Report Kalasin Happiness Model 2019


การดำเนินโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ประจำปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลด

ยุทธศาสตร์การผลิตอ้อย


Zero Burn 2019


ยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562-2565

ดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินงานโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไวข้างหลัง Kalasin Happiness Model

วิดิทัศน์แนะนำผู้เข้าร่วมโครงการ