การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/2561 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

   วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนกว่า 691 คนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ที่มีความสำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างเอนกอนันต์ตั้งแต่อดีตตราบจนปัจจุบัน เราคนไทยทุกคนต่างสำนึกและซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณ จะได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักแห่งคุณความดี และดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำศาสตร์พระราชามาประพฤติปฏิบัติ รักษาและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทย และคนไทย ด้วยความภาคภูมิใจตลอดไป 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะเดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินโครงการที่สำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะเดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินโครงการที่สำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อชี้แจงความก้าวหน้า และผลการดำเนินโครงการที่สำคัญ อาทิ การเตรียมการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ความคืบหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน การกำจัดผักตบชวา ความคืบหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย การประชาสัมพันธ์โครงการสำคัญของรัฐให้ครอบคลุมในระดับพื้นที่ และการตรวจติดตามแผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งใน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษทิศทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายชาญชัย คงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานฯ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นขีดความสามารถ และการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการพัฒนา สร้างขีดความสามารถของบุคลากรของส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการคิดเชิงกลยุทธ์การเชื่อมโยงแผน การจัดทำแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ/หน่วยงาน อำเภอ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 250 คน เข้าร่วมรับการอบรม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

    วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกโครงการฯ ร่วมประชุมหารือในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ มีโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ จำนวน 24 แห่ง และหน่วยงานสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 แห่ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้ง มีการสำรวจ รวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นแต่ละแห่งที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์