ประกาศ/หนังสือแจ้งเวียน/ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติการ(Action Plan)ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย

แผนปฏิบัติการ(Action Plan)ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย (คลิกเพื่อดาวน์โหลดทั้งหมด)

 

แผนปฏิบัติการ(Action Plan)ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย (คลิกเพื่อดาวน์โหลดทั้งหมด)

พิมพ์ อีเมล

ประกาศลดธงครึ่งเสา ในวันจันทร์ ที่ 24 - วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เพื่อไว้อาลัย นายเจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดีเวียดนามถึงแก่อสัญกรรม

เพื่อไว้อาลัย นายเจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดีเวียดนามถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร ในวันจันทร์ ที่ 24 - วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 รวม 3 วันทำการ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสาตามกำหนดวันดังกล่าว

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 9/2561

แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือนกันยา่ยน 2561 จากเดิมวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เป็นวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา และสถานที่คงเดิม 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล