รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

      วันที่ 6 มกราคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ได้เดินทางไปดูพื้นที่ บึงอร่าม ที่อำเภอยางตลาด ซึ่งอำเภอยางตลาดเสนอให้พิจารณาเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านจัดการท่อง เที่ยว โดยบึงอร่าม ตั้งอยู่ที่บ้านดอนปอแดง ตำบลยางตลาด มีพื้นที่รวม 2,263 ไร่ เป็นที่ราชพัสดุ ปัจจุบันมีการใช้พื้นที่ 722 ไร่ เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม จัดเป็นสนามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 113 ไร่ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดใช้พื้นที่ 47 ไร่ เป็นบริเวณสำนักงาน อย่างไรก็ตามเมื่อรวมพื้นที่ที่จะใช้พัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวแล้ว บริเวณบึงอร่ามจะมีพื้นที่ที่ใช้ได้ ประมาณ 200ไร่ โดยอำเภอยางตลาดเสนอว่า บริเวณบึงอร่ามสามารถใช้พัฒนาเป็นคลังและเป็นศูนย์ กระจายสินค้าไปยังจังหวัดข้างเคียงได้สะดวกและยังสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การ กีฬาได้ โดยปัจจุบันยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ โอท็อปของอำเภอยางตลาดอยู่แล้ว

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรลงพื้นที่กาฬสินธุ์ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ใช้ระบบน้ำหยด

 

          วันที่ 6 มกราคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยระบบ น้ำหยดช่วยเหลือการเพราะปลูกพืชฤดูแล้ง ที่โครงการฝายห้วยค้อตอนล่าง บ้านนาโก ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนารายได้แก้ปัญหาความยากจนของ เกษตรกร ตามการขับเคลื่อนกาฬสินธุ์โมเดล "กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส 2019”ที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้เมื่อครั้งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน

  
     วันที่ 5 มกราคมม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน ที่ห้องผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยประชาชนยกประเด็นปัญหาที่สำคัญ คือ ปัญหาเกษตรกรเป็นหนี้โรงงาน จำนวนกว่า 2000 ราย หนี้สินกว่า 500 ล้านบาท  โดยหาแนวทางร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล 2 แห่งคือ โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ และโรงงานน้ำตาลอีสาน เพื่อหาแนวทางลดภาระหนี้สินของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดยเฉพาะเกษตรกรในอำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอหนองกุงศรี มีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเป็นหนี้โรงงานน้ำตาลมากที่สุด  สำหรับแนวทางที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน หารือแนวทางลดภาระหนี้สินของผู้ปลูกอ้อยคือ ขอให้ทางโรงงานน้ำตาลหาทางปรับจ่ายเงินให้เกษตรกรเร็วขึ้น นอกจากนี้ขอให้พิจารณาลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อซื้อปุ๋ย ซื้อยา ลงมาเป็นร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งจากการประชุมหารือร่วมกัน ทางโรงงานน้ำตาลจะขอไปพิจารณาต่อไป การหาแนวทางลดภาระหนี้สินของประชาชนเป็นไปตามนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์ การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม ตามคำขวัญที่ว่า คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครใว้เบื่องหลัง หรือกาฬสินธุ์ แฮปปี่เนสโมเดล

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

รองนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล

  

      วันที่ 6 มกราคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมชาย หาญหิรัญย์ รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ประชุมหารือร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการขับเคลื่อนโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือกาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ได้เดินทางมาตรวจราชการที่ จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจน กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล

         นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยี่ยมชมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล ที่บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 5 บ้านนาจารย์ ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาการช่วยเหลือ นางจ่อย มาตรแสน เพื่อให้ส่วนราชการได้เข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง หรือ กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล ตามนโยบายรัฐบาล

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์