นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ประวัติส่วนตัว :

     - เกิดวันที่ 26 ธันวาคม 2504

ประวัติการศึกษา:

      - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)    มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2524)

 ประวัติการเข้าอบรมหลักสูตร:

      - หลักสูตรผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.6) รุ่นที่ 1/2543
      - หลักสูตรผู้บริหารระดับ ๗ ของ มท. (2547)
      - หลักสูตรการประเมินการฝึกอบรม (2548)
      - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 (2560-2561)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

      - ประถมาภรณ์มงกฎไทย (2 ธันวาคม 2554)
      - เหรียญจักรพรรดิมาลา (28 สิงหาคม 2554)

ประวัติการรับราชการ :      

    

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง สังกัด
- 9 กันยายน 2528 นักประชาสงเคราะห์ 3 ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดเลย
- 2 ตุลาคม 2530 นักประชาสงเคราะห์ 4 ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดเลย
- 16 มกราคม 2533 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ฝ่ายแผนและโครงการ สำนักงานจังหวัดเลย
- 6 กุมภาพันธ์ 2533 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเลย
- 16 พฤศจิกายน 2534 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเลย
- 23 พฤศจิกายน 2534 บุคลากร 5 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดราชบุรี
- 1 ธันวาคม 2535 หัวหน้าศูนย์นักศึกษาพม่า ศูนย์นักศึกษาพม่า จังหวัดราชบุรี
- 13 พฤษภาคม 2536 เจ้าหน้าที่บริหารงานข่าว 5 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดราชบุรี
- 27 มิถุนายน 2537 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดราชบุรี
- 17 เมษายน 2538 รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดราชบุรี
- 10 มกราคม 2539 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดราชบุรี
- 14 พฤศจิกายน 2540 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
- 21 เมษายน 2541 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
- 23 เมษายน 2541 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดราชบุรี
- 3 เมษายน 2543 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดราชบุรี
- 5 พฤศจิกายน 2544 หัวหน้าฝ่าย (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7) ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดราชบุรี
- 20 ธันวาคม 2547 รักษาการในตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว) กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- 20 มกราคม 2548 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- 15 สิงหาคม 2549 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
- 1 ธันวาคม 2549 - 31 พฤษภาคม 2550 ช่วยราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 15 มกราคม 2550 รักษาการในตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดน่าน
- 15 มกราคม 2550 ช่วยราชการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 15 กุมภาพันธ์ 2550 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดน่าน
- 11 มิถุนายน 2550 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8ว กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเลย
- 11 มิถุนายน 2550 ช่วยราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 11 มิถุนายน 2550 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8ว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเลย
- 11 ธันวาคม 2551 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเลย
- 9 พฤษภาคม 2554 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย (อำนวยการสูง) สำนักงานจังหวัดเลย
- 4 มกราคม 2555 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ (อำนวยการสูง) สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
- 1 ตุลาคม 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นักปกครองต้น) จังหวัดบึงกาฬ
- 10 ตุลาคม 2559  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นักปกครองต้น) จังหวัดขอนแก่น
- 1 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นักปกครองสูง) จังหวัดหนองบัวลำภู

     

 ปัจจุบัน: 

           - 1 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นักปกครองสูง) จังหวัดกาฬสินธุ์


    

พิมพ์