A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุทางถนน เน้นเป้าหมายให้ประชาชนสัญจรปลอดภัยและมีความสุขช่วงปีใหม่

   (23 ธค 2562)ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 27 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 6 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 37 ราย ยานพาหนะ ที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือเมาสุรา และช่วงเวลาของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่ ช่วงเวลา 08.01-12.00 น.และเวลา 16.00 - 20.00 น. สำหรับ การรณรงค์ในปี 2563 ในช่วงสัญจรปลอดภัย วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 ใช้แนวทางการรณรงค์ คือ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยให้จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปี  ย้อนหลัง

   (23 ธค 2562)ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 27 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 6 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 37 ราย ยานพาหนะ ที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือเมาสุรา และช่วงเวลาของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่ ช่วงเวลา 08.01-12.00 น.และเวลา 16.00 - 20.00 น. สำหรับ การรณรงค์ในปี 2563 ในช่วงสัญจรปลอดภัย วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 ใช้แนวทางการรณรงค์ คือ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยให้จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปี  ย้อนหลัง
  นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การรณรงค์ดังกล่าวจังหวัดกาฬสินธุ์ได้คัดเลือก พื้นที่เพื่อสร้างรูปแบบ 1 จังหวัด 1 อำเภอปลอดภัย โดยเลือกอำเภอดอนจาน เป็นอำเภอนำร่อง พร้อมกำหนดจุดเสี่ยงจุดตรวจหลักจุดตรงและด่านชุมชนทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับอำเภอ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานภาพรวมคือให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่

พิมพ์ อีเมล