จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมกรมการจังหวัดและส่วนราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้นายอำเภอสร้างการรับรู้ แก่ประชาชนเพื่อป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า หรือโควิด -19

     (27 ก.พ. 63) ในการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งที่ 2/2563 มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม โดยก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพแก่ข้าราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอรุณ ดีวังพล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

นอกจากนี้ ยังมีการมอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE มอบเกียรติบัตรแก่อำเภอคุณธรรมต้นแบบ ได้แก่ อำเภอนามน มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากการช่วยเหลือราชการจำนวน 1 รายเป็นเงิน 3,000 และมอบธงสัญลักษณ์พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ แก่หมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดจำนวน 18 หมู่บ้าน
    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวในที่ประชุมว่า จากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่มีปัจจัยจากโรคระบาด และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด -19 ขอความร่วมมือไปยังนายอำเภอทั้ง 18 แห่ง สถานศึกษาได้ร่วมกันรณรงค์สร้างการรับรู้ในชุมชนและในกลุ่มเยาวชน ให้มีความตระหนัก แต่ไม่ตื่นตระหนก โดยการดูแลรักษาสุขภาพ ป้องกันตนเอง ด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ทั้งนี้ ได้ให้หน่วยงานสาธารณสุข ออกไปรณรงค์สร้างการรับรู้ร่วมกัน

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์