ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 9/2563 เรื่อง ให้งดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อตามมตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

พิมพ์