A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดสรรหน้ากากอนามัย กระจายลงสู่พื้นที่ 18 อำเภอและส่วนราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยง เบื้องต้นวันละ 14,000 ชิ้น เป็นเวลา 1 สัปดาห์

   นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ จากส่วนกลาง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด /สัมผัสผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงานบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง โดยได้จัดสรรตามจำนวนประชากร และจัดสรรเพิ่มให้แก่จังหวัดที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดสูง

   สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการจัดสรรให้กับ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 18 อำเภอ และส่วนราชการที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชน ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด และสาขาสำนักงานขนส่งจังหวัด และสาขา และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด โดยช่วงแรกได้รับการจัดสรรวันละ 14,000 ชิ้น เป็นเวลา 1 สัปดาห์ นอกจากนี้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ยังได้จัดทำ face shield เพื่อนำมามอบให้ แต่ละอำเภอนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วย
   สำหรับหน้ากากผ้าซึ่งเป็นหน้ากากทางเลือก ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการ มีเป้าหมายแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกครัวเรือน ขณะนี้กำลังดำเนินการผลิตและแจกจ่าย เพื่อจัดสรรให้ครอบคลุมและทั่วถึง

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล