A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดปฏิบัติการตามแผน "พิทักษ์ราษฎร์ ป้องภัย ห่วงใยประชาชน"ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

    ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สุภากร​ คำสิงห์​นอก​ รอง​ ผบช.ภ.4​ เป็นประธาน ในการปล่อยแถวปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และบังคับใช้กฎหมายตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2) โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต สมนึก มิควาฬ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

พันเอกพรขัย มาหลิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตรวจคนเข้าเมือง และ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาฬสินธุ์ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดกาฬสินธุ์ และมูลนิธิกู้ภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธี
 
   ในคืนวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 โดยห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถาน ระหว่างเวลา 22.00 น.ถึง เวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ หรือการเดินทางมาจาก หรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด ฉบับที่ 1หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศหรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว นั้น เป็นสถานการณ์อันส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้มีการปล่อยแถวระดมกำลังตามแผน "พิทักษ์ราษฎร์ ป้องภัย ห่วงใยประชาชน” เน้นป้องกันปราบปราม เหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์อย่างจริงจังต่อเนื่อง และกวดขันจับกุมการกักตุนสินค้า สินค้าเกินราคา หรือไม่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

พิมพ์ อีเมล