ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

พิมพ์