คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 5082/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 10)

พิมพ์