ศูนย์กระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจกจ่ายหน้ากากอนามัย พร้อมอุปกรณ์ ป้องกันCOVID-19 ให้ทั้ง 18 อำเภอ และหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน
 
   วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณมุข ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบหน้ากากอนามัยชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ ในการป้องกันCOVID-19 ให้กับนายอำเภอ ปลัดอำเภอจากทั้ง 18 อำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแจกจ่ายประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ในพื้นที่

   โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 24 มิถุนายน 2563 รวม 85 วัน เป็นจำนวน 789,950 ชิ้น ซึ่งทั้งหมดได้แจกจ่ายให้กับกลุ่มเสี่ยงไปแล้ว ประกอบด้วย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิด สัมผัสกับผู้ป่วยในหมู่บ้าน ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่ม 4 ทหารเสือ ได้แก่ ท้องถิ่น ปกครอง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง และกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้มีโรคประจำตัว เป็นต้น
   นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในวันนี้ได้จัดสรรหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด - 19 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน 68,000 ชิ้น ชุดป้องกันความปลอดภัย (PPE) อำเภอละ 5 ชุด รวม 90 ชุด

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์