สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ย้ายที่ทำการไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ 

พิมพ์