การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีนโยบายใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เป็นช่องทางหลักในการรับหนังสือและเอกสารจากหน่วยงานภายนอก 

พิมพ์