สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ "ฉันชื่อมาดี อยู่ที่กาฬสินธุ์" เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ "ฉันชื่อมาดี อยู่ที่กาฬสินธุ์" ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายสถิติ รวมถึงสร้างความคุ้นเคยและสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีเครือข่ายฯ เข้าร่วม อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 173 คน เข้าร่วมกิจกรรม

   นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำสำมะโนประชากรและเคหะทุก 10 ปี ตามข้อแนะนำของคณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้แต่ละประเทศมีข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีการเลื่อนการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในปี พ.ศ.2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง สำหรับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน คือ ข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 ที่สำรวจข้อมูลจากประชาชน ทางออนไลน์ ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้ทำการวิเคราะห์ และนำเสนอทางเว็บไซด์ของสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์