A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์ : กาฬสินธุ์เมืองอาหารปลอดภัย ภูมิปัญญาวิถีถิ่นไทย น่าอาศัย ท่องเที่ยว และลงทุน

พันธกิจ :
    ๑) ผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเน้นการพัฒนาการผลิตข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน KS
    ๒) เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และยางพารา) โดยเน้นกระบวนการผลิต การแปรรูป และการส่งออก เพื่อเพิ่มมูลค่า
    ๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการใช้นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
    ๔) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค กระบวนการจัดการด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน ตามวาระจังหวัด ในการพัฒนาสู่เมืองแห่ง “สุข สวย รวย ดี”
    ๕) ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
    ๖) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี

เป้าประสงค์รวม :
     ๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด GPP เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ ต่อปี
     ๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของจำนวนตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
    ๑) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร
    ๒) ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
    ๓) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
    ๔) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
    ๕) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี

พิมพ์ อีเมล