ยกเลิกคำสั่งและมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (หนังสือที่ กส 0017.5/ว 5880 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561)

พิมพ์