A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์อำนวยการต้านโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มีความพร้อม ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
 
   นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการต้านโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทุกๆหน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มีความพร้อมตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีเอกภาพ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจสอบและเฝ้าระวังร้านค้าที่ได้รับจัดสรรหน้ากากอนามัยของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้มีการกระจายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

 วันที่ 11 มีนาคม 2563 สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ตรวจสอบและเฝ้าระวังร้านค้าที่ได้รับจัดสรรหน้ากากอนามัยของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้มีการกระจายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ไม่ให้มีการกักตุนสินค้า โดยจำกัดการชื้อขาย 1 คน ต่อ 1 แพ็ค ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าแถวรอซื้อเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำหน้ากากผ้า ป้องกันไวรัส COVID-19

   วันที่ 9 มี.ค. 2563 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ จัดอบรมจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่อำเภอสมเด็จ ได้แก่ กลุ่มนักเรียน กศน. และกลุ่มสตรี เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 การดูแลสุขภาพ เฝ้าระวังหากมีประชาชนในพื้นที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และฝึกอบรมการทำหน้ากากผ้า เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน นักเรียน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

   วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2563 เตรียมรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะ 3 ระดับภูมิภาคและระดับชาติ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นการสื่อสารให้กับหน่วยงานทุกหน่วยงานเพื่อเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) รับทราบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี : มาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงแผนการเตรียมสถานที่กักกัน จังหวัดกาฬสินธุ์  

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

     วันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์โดยความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อสร้างทีมวิทยากร (ครู ก.) ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งผู้แทนจากส่วนราชการและโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 564 คน ให้เป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล