A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมกรมการจังหวัดและส่วนราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้นายอำเภอสร้างการรับรู้ แก่ประชาชนเพื่อป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า หรือโควิด -19

     (27 ก.พ. 63) ในการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งที่ 2/2563 มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม โดยก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพแก่ข้าราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอรุณ ดีวังพล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล