A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

คณะกรรมการเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภคจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจการจำหน่ายสินค้า ไม่พบการกักตุนสินค้า ขณะที่ประชาชน ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น

   นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภคจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันออกตรวจสอบ ผู้ประกอบการในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อกำกับดูแลสินค้าและบริการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมทั้งในด้านราคาและปริมาณสินค้า โดยตรวจเรื่องป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ การฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ ตลอดจนห้ามกักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้า

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พบเห็นการกักตุนสินค้า แจ้งเบาะแสผ่านศูนย์ดำรงธรรม 1567 ได้ทันที

    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า คณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตาม พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 มีมติเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เห็นชอบให้มีคำสั่งและประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เพื่อแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน และกล่องอะคริลิกป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

      วันที่ 17 เมษายน 2563 ที่บริเวณโถงด้านหน้าชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน และกล่องอะคริลิกใสเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผู้แทนแพทย์ และพยาบาล รับมอบสิ่งของพระราชทาน ซึ่งประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากากเลนส์ใส หรือ FACE SHIELD จำนวน 120ชิ้น และ COVER ALL จำนวน 50 ชิ้น

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 คนแรก ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการรักษา ครบ 30 วัน จนหายดีแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรับถึงโรงพยาบาลและส่งถึงบ้าน
 
 วันที่ 16 เมษายน 2563  ครบ 30 วัน ของการเข้ารับการรักษา ดูแลอาการของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งติดเชื้อมาจากสนามมวย เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นเวลา 21 วัน แล้วส่งไปรักษา ดูแลอาการต่อที่โรงพยาบาลยางตลาด จนครบ 30 วันในวันนี้ ซึ่งนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปรับผู้ป่วย พร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...