A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ไขปัญหาผักตบชวา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม

   วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) ที่บริเวณสวนสาธารณแก่งดอนกลาง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากและได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวาบริเวณแก่งดอนกลางและลำเลียงผักตบชวาขึ้นรถบรรทุกขนาดใหญ่นำไปทิ้งนอกพื้นที่ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ไขปัญหาผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ที่สวนสาธารณแก่งดอนกลาง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นแก้มลิงในการรองรับการะบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยสีทน ให้สามารถรองรับน้ำได้มากที่สุดเพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในฤดูน้ำหลาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทุกภาคส่วนวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

    วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชกรณีกิจนานัปการแก่ปวงชนชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดอบรมโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ปลูกฝังหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนาให้เป็นหลักในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชน

    วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมมะ" โดยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้หลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนา ทั้งสามารถนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม ประธานสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี จังหวัดหนองคาย เป็นพระวิทยากร

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตกเซ้งเครื่องเขียน ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
    วันที่ 11 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตกเซ้งเครื่องเขียน โดยนายวุฒิ นางจุไรรัตน์ วิรุฬห์วรวุฒิ นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ประจำปี 2563 คือ พระครูปริยัติพัฒนกิจ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 นายวุฒิ นางจุไรรัตน์ วิรุฬห์วรวุฒิ ห้างหุ้นส่วนจำกัดตกเซ้งเครื่องเขียน พร้อมด้วยญาติพี่น้อง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,912,000 บาท เพื่อนำไปบำรุงบูรณปฏิสังขร์วัดกลาง พระอารามหลวง ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พสกนิกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

   วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตุลาการ  ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และภาคประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 8 (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ส่งเสริมการท่องเที่ยว ชมพระอาทิตย์ยามเย็น ที่สะพานเทพสุดา อำเภอสหัสขันธ์

    วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณจุดชมวิวสะพานเทพสุดา อำเภอสหัสขันธ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดเปิดงาน "เดิน-วิ่ง ชมพระอาทิตย์ พิชิตสองฝั่งปาว” หรือ Sahatsakhan Sunset RUN 2020 ครั้งที่ 1 ระยะทาง 8 กิโลเมตร เส้นทางระหว่างอำเภอหนองกุงศรี ที่เกาะมหาราช และบริเวณจุดชมวิวสะพานเทพสุดา แหลมโนนวิเศษ อำเภอสหัสขันธ์ โดยวิ่งบนสะพานเทพสุดา เป็นเวลาพระอาทิตย์กำลังตกดิน มีทัศนียภาพที่สวยงาม ที่สร้างความประทับใจให้กับนักวิ่ง ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และใกล้เคียง กว่า 1,000 คน ร่วมเดิน-วิ่ง โดยนักวิ่งที่ลงทะเบียนและสมัครวิ่ง ได้เข้ากราบพระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาสภูสิงห์ เพื่อรับเหรียญพระพรหมภูมิปาโล รุ่นพุทธชยันตี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2555

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐินให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตกเซ้งเครื่องเขียน โดย นายวุฒิ-นางจุไรรัตน์ วิรุฬห์วรวุฒิ ณ บ้านเลขที่ 7/19 ถนนทุ่งศรีเมือง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล