A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English


    วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ บุคลากรของหน่วยงานที่มีที่ตั้งในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันประกอบพิธีไหว้ศาลพระภูมิ พิธีตั้งวิมานพระพรหม พิธีบวงสรวง และพิธีทำบุญ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสที่ส่วนราชการ/หน่วยงาน 29 หน่วยงาน เริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่สำหรับบริการประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ บุคลากร ของส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่มีที่ตั้งสำนักงานภายในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสา เจ้าหน้าที่จากเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนบายพาสหัวคู อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการของส่วนราชการ/หน่วยงานในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 29 หน่วยงาน ซึ่งมีกำหนดย้ายเข้าปฏิบัติราชการในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ เฮือนฮักแพง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอเขาวง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าทางเกษตรกร และหาแนวทางเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในการกระจายราคาสินค้าทางเกษตรกรช่วยเกษตรกรในพื้นที่ 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

             วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ , นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อคำถาม ๔ ข้อ ของนายกรัฐมนตรีและคำถามเพิ่มเติม อีก ๖ ข้อ โดยมีข้าราชการ ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
             ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการถนนสายบุญ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถนนภิรมย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธที่ ๅ และ 3 ของเดือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งยั่งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามาเป็นหลักธรรมในการดำเนินงานและดำรงชีวิต

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 ณ หอประชุมกัลยาณมิตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ชมรม สมาคม สโมสร มูลนิธิ กลุ่มเกษตรกร และอาสาสมัครฝนหลวงเข้าร่วมพิธี

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่อำเภอเขาวง นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านคุ้มเก่า ม.18 ต.คุ้มเก่า  รั้วลวดหนามและฝายลำพะยัง (วังขี้ช้าง) บ้านกุดตอแก่น ม.10 ต.คุ้มเก่า  โครงการอุโมงค์ผันน้ำ ลำพะยังภูมิพัฒน์ อ่างเก็บน้ำลำพะยัง เพื่อเตรียมการจัดทำการประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  และได้พบปะกับกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่"ฮักแพง แบ่งปัน" ที่บ้านแดนสามัคคี ม.13 ต.คุ้มเก่า เพื่อรับฟังข้อมูล รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคจากกลุ่มเกษตรกร เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล