Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำพุทธศาสนิกชนตักบาตรตามกิจกรรมโครงการถนนสายบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถนนภิรมย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.หญิง สิริพร วิทยานุกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการถนนสายบุญ     อ่านต่อ

Image

ทีมโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารชนะการประกวดคลิปวิดีโอ“เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ”จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี๒๕๕๙

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการบริโภคสื่อที่ดี     อ่านต่อ

 

รายงานการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘

ปฏิทินประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จ.กาฬสินธุ์

ปฏิทินประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑๑ มค ๕๙)

วาระงานของจังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศข้อมูลราคากลางและคำนาณราคากลาง

ดาวน์โหลดเอกสาร

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน (๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙)
ภาพฝีพระหัตถ์ฯ (๑๖ พ ย ๕๘)
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๙ พ ย ๕๘)
เพลงมาร์ชพระเทพของชาวไทย (๑ เมย ๕๘)
การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินจังหวัดกาฬสินธุ์
เอกสาร ประกอบการบรรยาย "แนวทางการปฏิบัติงานของ สคบ."
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
เอกสารประกอบคำบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน"

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๕๘
โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๖๐

 

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

==============================================
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้บริโภคของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภค
ของประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

==============================================
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๒. โทรศัพท์ Hotline : 1567
โทร 043 - 811620 ต่อ 41058

๓. ไปรษณีย์
ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๔. ทางอินเตอร์เน็ต

๕. กล่องรับเรื่อง/รับฟังข้อคิดเห็น
ติดตั้ง ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ข้อคิดเห็น
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================

 

ไม่มีรายการที่จะแสดง

โทรทัศน์กระทรวงมหาดไทย (mahadthai channel)

ติดตามผลการดำเนินการ
แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอ
โครงการมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับตำบล

Line Id : 5mb-tambonตารางออกอากาศมหาดไทยแชลแนล

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย


( ทำเนียบฯ ข้อมูล ณ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๙)

Kalasin Province Information Center

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลกาฬสินธุ์เอฟซี

 

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

วารสาร  ไทยคู่ฟ้า เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายวินัย วิทยานุกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์

Live Clock

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้188
mod_vvisit_counterวานนี้256
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2207
mod_vvisit_counterเดือนนี้6949
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด767289

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ขณะนี้

ไอพีที่คุณใช้คือ : 54.162.51.84

ลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

มติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
อินทราเน็ตกระทรวงมหาดไทย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สหกรณ์ มหาดไทย
สถานการณ์ด้านแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

 

 

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว

ระดับน้ำในเขื่อนลำปาว
ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว

พยากรณ์อากาศจังหวัดกาฬสินธุ์