Image

องคมนตรีตรวจติดตามโครงการสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธ

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ ตำบลบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมชมการผลิตผ้าไหมแพรวาของกลุ่มทอผ้า รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการฯ โดยมีนายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก ในการนี้ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อคนอีสาน การฟ้อนละครโบราณของชาวภูไทเพื่อเป็นการต้อนรับองคมนตรีและคณะด้วย     อ่านต่อ

Image

องคมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

        วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๔๕ น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ บริเวณพื้นที่วังขี้ช้าง บ้านกุดตอแก่น ตำบลคุ้มเก่า อำเ อเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำลำพะยัง ูมิพัฒน์ มอบระบบสูบน้ำ Solar Cell ให้กับเกษตรกร  รับฟังรายงานผลการดำเนินงานและการน้อมนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ไปขยายผลในพื้นที่ โดยพระอาจารย์มหาสุ าพ พุทธวิริโย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการฯ…     อ่านต่อ

Image

องคมนตรีและคณะตรวจติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

        วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บริเวณอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ อำเภอเขาวง รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปลูกต้นไม้ โดยมีนายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ     อ่านต่อ

Image

จ.กาฬสินธุ์ จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม 2559 โดยลงนามถวายพระพร เปิดกรวยถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวคำประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นได้ตีโปงลาง เป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงาน     อ่านต่อ

Image

จ.กาฬสินธุ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมในระดับตำบล

          วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมในระดับตำบล ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน ๑๕๐ แห่งๆละ ๓ คน รวม ๔๕๐ คน เกิดความตระหนัก และสามารถจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิ าพ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการที่เป็นจริงและสามารถใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมได้อย่างมีประสิทธิ าพ ประชาชนในพื้นที่ได้รับสวัสดิการที่สอดคล้องกับส…     อ่านต่อ

 

ปฏิทินประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จ.กาฬสินธุ์

ปฏิทินประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑๑ มค ๕๙)

วาระงานของจังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ร่างคำกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม 2558
ภาพฝีพระหัตถ์ฯ (๑๖ พ ย ๕๘) 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๙ พ ย ๕๘) 
แบบฟอร์มลงทะเบียนกิจกรรม Bike For Dad (๔ พ ย ๕๘) 
เพลงมาร์ชพระเทพของชาวไทย (๑ เมย ๕๘)
คู่มือสำหรับอนุกรรมาธิการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูป
ประเทศไทย (๓๐ ธค ๕๗ )
ปฏิทินประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒๔ ธค ๕๗)
เทปรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
(๓๐/๐๖/๒๕๕๗)
เอกสารชุดบรรยายวิทยากรกระบวนการการเวทีปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขอย่างยั่งยืน
ระดับตำบล
(๒๓/๐๖/๒๕๕๗)
แบบบันทึกการมอบหมายหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๙/๐๕/๒๕๕๗)
รายงาน ผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) (๐๗/๐๑/๒๕๕๗)
รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนพัฒนาองค์การจังหวัดกาฬสินธุ์
SP๕ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
แบบประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดป้ายศูนย์ดำรงธรรมนำรอยยิ้มสู่ประชาชน (smile line smile team ๑๕๖๗) (Zip file)
แบบฟอร์มรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร
หนังสือด่วนที่สุดที่ นร (ค.ต.ป.) ๑๒๑๐/๕๔๐ ลว ๙ มี.ค. ๕๕
สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๔
แบบรายงานผลการดำเนินงาน PMQA (รายตัวชี้วัด) (๑),(๒)
ข้อเสนอโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนบริหารความเสี่ยง Coso
เอกสาร ประกอบการบรรยาย "แนวทางการปฏิบัติงานของ สคบ."
ปฏิทินกลุ่มเจ้าภาพกิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๗
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ๔ ปี
เอกสารประกอบคำบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน"
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การรายงานผลการประเมินตนเองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รอบ ๑๒ เดือน
(๑.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม FL
(๒.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม Self Celtify Fl
(๓.)แบบฟอร์ม ประเมินตนเองรอบ ๑๒.เดือน (๔.)สำเนารายงานผล
การการตรวจตัวชี้วัด

(๔.)สำเนารายงานผลการตรวจตัวชี้วัด PMQA ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๕๘
โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๖๐

 

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

==============================================
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้บริโภคของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภค
ของประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

==============================================
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๒. โทรศัพท์ Hotline : 1567
โทร 043 - 811620 ต่อ 41058

๓. ไปรษณีย์
ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๔. ทางอินเตอร์เน็ต

๕. กล่องรับเรื่อง/รับฟังข้อคิดเห็น
ติดตั้ง ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ข้อคิดเห็น
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================

 

ไม่มีรายการที่จะแสดง

โทรทัศน์กระทรวงมหาดไทย (mahadthai channel)

ติดตามผลการดำเนินการ
แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอ
โครงการมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับตำบล

Line Id : 5mb-tambonตารางออกอากาศมหาดไทยแชลแนล

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย


( ทำเนียบฯ ข้อมูล ณ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๘)

Kalasin Province Information Center

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลกาฬสินธุ์เอฟซี

 

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

วารสาร  ไทยคู่ฟ้า เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายวินัย วิทยานุกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Polls (แบบสอบถาม)

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้ง ม.กาฬสินธุ์โดยการรวม ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์และ ม.ทร.อีสาน ว.กาฬสินธุ์
 

Live Clock

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้133
mod_vvisit_counterวานนี้216
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้133
mod_vvisit_counterเดือนนี้1750
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด742815

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ขณะนี้

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพีที่คุณใช้คือ : 54.159.48.96

ลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

มติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
อินทราเน็ตกระทรวงมหาดไทย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สหกรณ์ มหาดไทย
สถานการณ์ด้านแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

 

 

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว

ระดับน้ำในเขื่อนลำปาว
ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว

พยากรณ์อากาศจังหวัดกาฬสินธุ์