Image

จ.กาฬสินธุ์เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ห้วยโพธิ์ เตรียมพร้อมรับเสด็จฯ

           จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งปรับปรุงบริเวณศูนย์ ๓ วัย  สานสายใยรักแห่งครอบครัว ห้วยโพธิ์  เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเปิดศูนย์ฯ
          เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ และจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เร่งช่วยกันปรับปรุง ูมิทัศน์บริเวณศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยการปรับปรุงพื้นผิวถนน ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับให้สวยงาม เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์…
    อ่านต่อ

Image

มทบ.๒๓ ร่วมกับ จ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมแนวทางการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในโอกาสเสด็จเปิดศูนย์ ๓ วัยฯ

    วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ อำเ อเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประชุมเตรียมถวายรักษาความปลอด ัยแก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสเด็จเปิดศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวห้วยโพธิ์ อำเ อเมืองกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยมี พล.ต.…     อ่านต่อ

Image

ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์รวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

      เมื่อเช้าวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และนักธุรกิจในจังหวัดกาฬสินธุ์กว่า ๑,๕๐๐ คน ได้รวมพลังกันที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และได้เดินรณรงค์ไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมไทยไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติอีกต่อไป รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ทุกสังคม ทุกองค์กรจะต้องดูแลสถาบัน องค์กร หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนไม่ให้เกิดปัญหาการคอร์รัปชั่น เพราะการคอร์รัปชั่นเป็นบ่อนทำลายประเทศและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม     อ่านต่อ

Image

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันนี้ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงาน จำนวน ๕๐ คน ประกอบด้วย คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน กลุ่มเกษตรอินทรีย์และเจ้าหน้าที่อำเ อพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน กปร. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิรากแก้ว และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้เยี่ยมชมแปลงต้นแบบประยุกต์เกษตรทฤษฎีใหม่ ของเกษตรกรจำนวนกว่า ๑๐ ราย…     อ่านต่อ

Image

ผอ.กองงานพระวรชายาฯ ตรวจพื้นที่ศูนย์ ๓ วัน สานสายใยรักแห่งครอบครัว จ.กาฬสินธุ์เตรียมพร้อมรับเสด็จฯ

       วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ อำเ อเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.สุรชัย ชีวะกลินศักดิ์ ผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ และคณะที่เดินทางล่วงหน้าเข้าดูพื้นที่เตรียมการรับเสด็จพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสเสด็จทรงเป็นประธานเปิดศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ห้วยโพธิ์ ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ อย่างเป็นทางการ…     อ่านต่อ

Image

จ.กาฬสินธุ์ มอบป้ายโรงเรียน อย.น้อยระดับดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ที่หอประชุมธรรมา ิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักย าพแกนนำ อย.น้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับเยาวชนในการเป็นแกนนำ อย.น้อย และการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโ คในสถานศึกษา และเป็นอีกแรงขับเคลื่อน ๓ดี กาฬสินธุ์เมืองคนดี สุข าพดี รายได้ดี พร้อมนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบป้ายโรงเรียน อย.น้อย…     อ่านต่อ

ศปป.กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์

Image

กาฬสินธุ์จัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบาย คสช.จังหวัดกาฬสินธุ์รอบ ๓ เดือน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรายงานผลการทำงานของฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร ตำรวจ ให้สื่อมวลชนซึ่งประกอบด้วย อป.มช. วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว และสื่อมวลชนท้องถิ่นรวมกว่า ๑๐๐ คน       อ่านต่อ

Image

กาฬสินธุ์อบรมคุณธรรมจริยธรรมการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ/การได้ผู้บริหารฯสภาท้องถิ่นตามนโยบาย คสช.

     วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ นาย ุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ และการได้มาซึ่งผู้บริหารและสมาชิกส าท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นายอำเ อ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประธานส าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์รวมทั้งสิ้น ๓๒๐ คน ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการได้มาซึ่งสมาชิกส าท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกส าท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว และฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ เรื่องการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีอำนาจกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…     อ่านต่อ

Image

จ.กาฬสินธุ์ตรวจหอพักป้องกันปัญหายาเสพติด การมั่วสุม สนองนโยบาย คสช.

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอกจิรันต์กฤษณ์ เหลืองจินดา เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานปล่อยแถวคณะทำงานชุดปฏิบัติการออกตรวจหอพักจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันเด็ก เยาวชน มั่วสุม และปัญหายาเสพติดตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดยมีกำลังทหาร ตำรวจ จากฝ่ายปกครอง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจสอบหอพักในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน ๑๘๖ แห่ง อำเภอนามน ๖๖ แห่ง     อ่านต่อ

Image

ติดตามการทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติภูพานในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ ๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะลงพื้นที่ติดตามการทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติภูพาน ในเขตพื้นที่อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าสามารถยึดคืนจากผู้บุกรุกได้จำนวน ๗ แปลงรวมเนื้อที่ ๑๖,๐๐๐ ไร่     อ่านต่อ

Image

ชุดกิจเฉพาะฝ่ายปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์สนธิกำลังทหารจับกุมกลุ่มผู้ลักลอบเล่นการพนัน

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ว่าที่นายกองโท วีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สั่งการให้ชุดกิจเฉพาะฝ่ายปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายกองตรี ชนิพนธ์ สงวนสัตย์ ผช.หน.ฝอ.บก.อส.จว.กส. มว.อ. โรมรัก ูหวล ผบ.ร้อย อส.จ.กส.ที่ ๑ และสมาชิก อส. ร่วมกับ ร.อ.ณัฐพงศ์ ักดิ์เศรีแพง ผบ.ร้อย รส.ที่ ๑ พร้อมกำลัง เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส.ที่ ๑ และปลัดอำเ อกมลาไสย…     อ่านต่อ

 

รายงานการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ (26/06/2557)
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖

วาระงานของจังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เทปรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๓๐/๐๖/๒๕๕๗)
เอกสารชุดบรรยายวิทยากรกระบวนการการเวทีปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขอย่างยั่งยืน ระดับตำบล (๒๓/๐๖/๒๕๕๗)
แบบบันทึกการมอบหมายหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๙/๐๕/๒๕๕๗)
รายงาน ผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) (๐๗/๐๑/๒๕๕๗)
รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนพัฒนาองค์การจังหวัดกาฬสินธุ์
SP๕ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
แบบประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดป้ายศูนย์ดำรงธรรมนำรอยยิ้มสู่ประชาชน (smile line smile team ๑๕๖๗) (Zip file)
แบบฟอร์มรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร
หนังสือด่วนที่สุดที่ นร (ค.ต.ป.) ๑๒๑๐/๕๔๐ ลว ๙ มี.ค. ๕๕
สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๔
แบบรายงานผลการดำเนินงาน PMQA (รายตัวชี้วัด) (๑),(๒)
ข้อเสนอโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนบริหารความเสี่ยง Coso
เอกสาร ประกอบการบรรยาย "แนวทางการปฏิบัติงานของ สคบ."
ปฏิทินกลุ่มเจ้าภาพกิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๗
ปฏิทินประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑๘ ธค ๕๖)
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ๔ ปี
เอกสารประกอบคำบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน"
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การรายงานผลการประเมินตนเองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รอบ ๑๒ เดือน
(๑.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม FL
(๒.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม Self Celtify Fl
(๓.)แบบฟอร์ม ประเมินตนเองรอบ ๑๒.เดือน (๔.)สำเนารายงานผล
การการตรวจตัวชี้วัด

(๔.)สำเนารายงานผลการตรวจตัวชี้วัด PMQA ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๕๑ ,๔๑๑๒๙
โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๑๖๖

 

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

==============================================
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้บริโภคของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภค
ของประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

==============================================
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๖
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๖
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๓. ทางอินเตอร์เน็ต
 

๔. กล่องรับเรื่อง/รับฟังข้อคิดเห็น
ติดตั้ง ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

===================================================
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ข้อคิดเห็น
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

===================================================

 

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์เชิญร่วมบริจาคโลหิต

 

กำหนดการรับบริจาคโลหิต

นางจารุวรรณ โพธิกุฎสัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กำหนด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชน ผู้มีความประสงค์บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ร่วมบริจาคโลหิต ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

หอประชุมอำเภอสามชัย

หอประชุมอำเภอนาคู

หอประชุมอำเภอฆ้องชัย

หอประชุมอำเภอท่าคันโท

หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์

หอประชุมอำเภอดอนจาน

 

หน่วยโลหิตเสริม

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุ์

ศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร ร.ร.ลำปาววิทยาคม
อ.ยางตลาด

 

 

โทรทัศน์กระทรวงมหาดไทย (mahadthai channel)


ตารางออกอากาศมหาดไทยแชลแนล

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วีดีทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบเตือนภัย ระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย


( ปรับปรุง ณ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๗)

Kalasin Province Information Center

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลกาฬสินธุ์เอฟซี

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Polls (แบบสอบถาม)

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้ง ม.กาฬสินธุ์โดยการรวม ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์และ ม.ทร.อีสาน ว.กาฬสินธุ์
 

Live Clock

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้121
mod_vvisit_counterวานนี้469
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1062
mod_vvisit_counterเดือนนี้6545
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด556732

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ขณะนี้

ไอพีที่คุณใช้คือ : 54.89.21.96

ลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

มติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
อินทราเน็ตกระทรวงมหาดไทย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สหกรณ์ มหาดไทย
สถานการณ์ด้านแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

 

 

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว

ระดับน้ำในเขื่อนลำปาว
ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว

พยากรณ์อากาศจังหวัดกาฬสินธุ์