ข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ฮิต
ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอยางตลาด โดยกองช่างเทศบาลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด 42
ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมางานปรับปรุงพื้นหอประชุมอำเภอยางตลาด โดยกองช่างเทศบาลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด 70
โครงการก่อสร้างห้องน้ำหลังที่ว่าการอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 77
โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 95
ราคากลางโครงการโรงจอดรถยนต์ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 102
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 110
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ปรับปรุงสถานที่นมัสการพระพรหมภูมิปาโล อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 107
ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ สรุปผลประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ที่ 5 ตำบลแจนแลน 146
สนง.ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องสแกนเนอร์ขนาด A3 134
ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการขุดลอกลำหัวยเตยบ้านหวาย หมู่ที่ 9 ตำบลนาโก 112
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านดงแหลม หมู่ที่ ๘ ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ 157
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการขยายเขตประปาบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 4 และประกาศสอบราคา 106
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนกกโพธิ์ (หน้านโรงพยาบาลดอนจานถึงถนนทางหลวงชนบทเขตตำบลดอนจาน) 189
ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาบอน 176
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขุดลอดลำห้วยยางอึ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและความเดือดร้อนของประชาชน อำเภอสหัสขันธ์ จัหวัดกาฬสินธุ์ 258
ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกลำห้วยยางอึ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและความเดือดร้อนของประชาชน 243
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) สรุปผลการประมาณราคากลาง ก่อสร้างสะพานแก้มลิงหนองเลิงเปือย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 226
ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการขุดลอกเพื่อแก้ปัญหาความเดือร้อนของราษฎร ลำห้วยไผ่ บ้านค้อ หมู่ 9 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ 192
ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการขุดลอกเพื่อแก้ปัญหาความเดือร้อนของราษฎร ลำห้วยหลัว บ้านสร้างแสน หมู่ 2 และ 9 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ 184
ที่ทำการปกครองอำเภอสามชัย สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกสำราญ หมู่ 1 บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 7 บ้านหนองแสง หมู่ 17 ตำบลสำราญใต้ 151
ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก สายเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ณ บ้านแก ม.4 180
โครงการขุดลอกลำห้วยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 175
อำเภอกุฉินารายณ์ สรุปผลประมาณราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,12 ตำบลกุดหว้า อำเภอกิฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 175
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน สรุปผลประมาณราคากลาง โครงการขยายถนน คสล.ทางเข้าที่ว่าการอำเภอดอนจาน 180
ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร ขุดลอกลำห้วยพิลือ บ้านคำกั้ง ม.๔ ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 203
ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ สรุปผลประมาณราคากลาง รงานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนชาด ม.8ถึงบ้านดงคำพัฒนา ม.11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ 238
อำเภอกุฉินารายณ์ สรุปผลประมาณราคากลาง งานก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าใหญ่ 219
ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำหนองแสงน้อย หมู่ที่ ๔ ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 387
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน สรุปผลประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สำหรับให้น้ำล้นผ่าน(อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย) หมู่ที่ 2 ต.ดอนจาน 365
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท สรุปผลประมาณราคากลาง โครงการขุดลอกฝายน้ำล้นบ้านกุดจิก หมู่ที่ 1 348
ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร ขุดลอกลำห้วยบง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๓ ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 366
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ถึงหนองกกโพธิ์ ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 368
ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ สรุปผลประมาณราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยเจริญ(ตำบลจุมจัง) - บ้านกลาง (ตำบลเหล่าไฮงาม) 363
ราคากลางโครงการขยายผลตามรอยพ่อ "อส.พอเพียง" ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ 344
ที่ทำการปกครองจังหวัดการฬสินธุ์ สรุปผลประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 1 383
ที่ทำการปกครองจังหวัดการฬสินธุ์ สรุปผลประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 1 433
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างฝาย(กั้นน้ำ) ลำห้วยคำกอไผ่ 481
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านจอมทอง ต.คำใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลคำใหญ่ 448
ทต.เหล่าใหญ่ สรุปผลประมาณราคากลาง รถขุดตีนตะขาบ 380
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างหมู่บ้านบ้านคำบง ม.๑ ไปถึงบ้านคำม่วง ม.๕,๑๔ ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง 411
ที่ทำการปกครองอำเภอสามชัย สรุปผลประมาณราคากลาง ปรับปรุงลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ราชการที่ 5 ที่ว่าการอำเภอสามชัย 325
ที่ทำการปกครองอำเภอสามชัย สรุปผลประมาณราคากลาง ปรับปรุงลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ราชการที่ 5 ที่ว่าการอำเภอสามชัย 424
ที่ทำการปกครองอำเภอสามชัย สรุปผลประมาณราคากลาง ก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอสามชัย 523
ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการขุดลอกฝายเจ้าคุณ บ้าน โพน หมู่ที่ 3 ตำบลโพน 376
ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ป่าช้านาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน 432
ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยฮ่องซัน บ้านหนองสะพัง หมู่ที่ 3 ตำบลนาทัน 396
ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสังกะ บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 14 ตำบลนาทัน 462
ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนากกลาง บ้านโคก หมู่ที่ 6 ตำบลเนินยาง 429
ราคากลางโครงการขุดลอกหนองขาม บ้านหนองขาม ม.๒ ต.หนองแวง 324
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชาด-โนนเขวา ม.๑๑ ต.ฆ้องชัยพัฒนา 340
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 215