ทรัพยากรธรรมชาติ PDF พิมพ์ อีเมล์

ทรัพยากรป่าไม้
          จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ทั้งหมด ๔,๓๔๑,๗๑๘.๗๕ ไร่ ในปี ๒๕๕๖ มีพื้นที่ป่าไม้ ๔๘๐,๒๑๕.๒๐ ไร่ หรือประมาณ ๑๑.๐๖% ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
ตารางแสดงพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้

ที่ ชนิดป่า
ป่าสงวนแห่งชาติ
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ มอบให้ ส.ป.ก.
(ไร่)
รวมพื้นที่ป่า
ทั้งหมด (ไร่)
ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าถาวร รวม
๑. ดงระแนง ๔๔,๔๒๔.๓๙ ๒๒,๔๐๒.๐๑
-
๖๖,๘๒๖
- ๖๖,๘๒๖.๔๐
๒. ดงบังอี่แปลง ๑
๙,๕๖๑.๘๙ ๒,๗๑๕.๔๕
-
๑๒,๒๗๗
-
๑๒,๒๗๗.๓๔
๓. ดงแม่เผด ๒๐,๒๕๑.๐๖ ๘๕,๘๐๓.๗๒
- ๑๐๖,๐๕๕
๖,๔๒๐.๔๖
๑๑๒,๔๗๕.๒๔
๔. นาจาร-ดงขวาง - ๔๒,๗๙๐.๗๐ ๗๘๔
๔๓,๕๗๕
๕,๘๒๖.๓๗
๔๙,๔๐๑.๐๗
๕. ดงหมู ๒๑,๑๒๒.๖๐ ๒,๑๔๕.๒๒
๘๑๑
๒๔,๐๗๙
-
๒๔,๐๗๘.๘๒
๖. ดงห้วยฝา ๗๒,๙๖๙.๒๒ ๒๑,๖๑๙.๘๙
๓,๗๒๙
๙๘,๓๑๘
๑๙,๑๑๔.๓๖
๑๑๗,๔๓๒.๔๗
๗. โคกกลางหมื่น - ๑๕,๒๓๕.๑๗ - ๑๕,๒๓๕
- ๑๕,๒๓๕.๑๗
๘. ดงนามน ๑๐,๒๐๗.๐๗ ๔๗๖.๔๘
- ๑๐,๖๘๔
- ๑๐,๖๘๓.๕๕
๙. แก้งกะอาม ๗๓,๗๖๐.๙๐ ๙,๑๗๗.๗๙
๒,๑๙๑
๘๕,๑๓๐
๒,๑๓๖.๒๙
๘๗,๒๖๕.๙๘
๑๐. ดงด่านแย้ ๓๙,๔๖๖.๖๗ ๑๐,๙๓๘.๑๔
- ๕๐,๔๐๕
๑,๕๖๗.๖๑
๕๑,๙๗๒.๔๒
๑๑. ภูพาน ๑๒๘,๘๒๕.๓๔ ๒๕,๑๓๓.๑๘
๑๔,๕๑๗
๑๖๘,๔๗๖
- ๑๖๘,๔๗๕.๕๒
๑๒. ภูโหล่ย ๘,๘๕๕.๖๗ ๒๖,๔๖๘.๗๔
๖๑๐
๓๕,๙๓๔
๓,๙๔๓.๐๙
๓๙,๘๗๗.๕๐
๑๓. ดงอี่ แปลง ๒
๓,๐๑๓.๐๓ - - ๓,๐๑๓
- ๓,๐๑๓.๐๓
๑๔. ดงมูล ๔๗,๗๕๗.๓๖ ๑๙๓,๘๖๙.๕๙
๔,๘๔๘
๒๔๖,๔๗๕
๑๐,๘๗๓.๘๒
๒๕๗,๓๔๘.๗๗
รวม ๔๘๐,๒๑๕.๒๐ ๔๕๘,๗๗๖.๐๘
๒๗,๔๙๐.๐๐
๙๖๖,๔๘๑.๒๘
๔๙,๘๘๒.๐๐
๑,๐๑๖,๓๖๓.๒๘
ที่มา : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

อุทยานแห่งชาติ
          จังหวัดกาฬสินธุ์ มีอุทยานแห่งชาติ ๒ แห่ง คือ
           ๑. อุทยานแห่งชาติภูพาน มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ อำเภอพรรณนานิคม อำเภอเมือง อำเภอกุดบาก อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร และอำเภอสมเด็จ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ ๔๑๕,๔๓๙ ไร่ มีพื้นที่อยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ๕๗,๕๐๐ ไร่
           ๒. อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอส่องดาว อำเภอวาริชภูมิ อำเภอกุดบาก อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี และอำเภอสมเด็จ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ป่า ประมาณ ๒๕๒,๘๙๘ ไร่ มีพื้นที่อยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ๙๑,๘๑๐ ไร่

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
           จังหวัดกาฬสินธุ์มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่ ๒ แห่ง คือ
           ๑. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ อยู่ในท้องที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ประมาณ ๑๑,๒๕๐ ไร่
           ๒. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว อยู่ท้องที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอท่าคันโท อำเภอหนองกุงศรี อำเภอยางตลาด อำเภอสามชัย อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอวังสามหมอ อำเภอศรีธาตุ อำเภอกุมวาปี จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ประมาณ ๒๑๐,๙๓๘ ไร่ สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่น้ำทะเลสาบทั้งหมดของเขื่อนลำปาว โดยมีป่เต็งรัง ประมาณ ๑,๖๐๐ ไร่ รวมพื้นที่ของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
          จังหวัดกาฬสินธุ์มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๑ แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อยู่ในท้องที่อำเภอเขาวง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่ ประมาณ ๑๘๔,๔๓๓ ไร่

วนอุทยาน
          จังหวัดกาฬสินธุ์มีวนอุทยาน ๓ แห่ง คือ
          ๑. วนอุทยานภูพระ อยู่ในท้องที่อำเภอท่าคันโท เนื้อที่ประมาณ ๕,๒๕๘ ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล

          ๒. วนอุทยานภูแฝก อยู่ในท้องที่อำเภอห้วยผึ้ง และอำเภอนาคู เนื้อที่ประมาณ ๖,๐๘๘ ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา
          ๓. วนอุทยานน้ำตกตาดสูง (เดิมวนอุทยานภูผาวัว) อยู่ในเขตอำเภอกุฉินารายณ์ เนื้อที่ประมาณ ๔,๙๘๕ ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงด่านแย้

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า
          จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า จำนวน ๑ แห่ง คือ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าลำปาว เนื้อที่ประมาณ ๑,๔๒๐ ไร่ มีสภาพป่า ๑,๔๒๐ ไร่ อยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (จาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น), ๙ (อุบลราชธานี) ,๑๐ (อุดรธานี))