PDF พิมพ์ อีเมล์
ดัชนี บทความ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัด
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7
หน้า 8

คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

คำรับรอง ดาวน์โหลด
คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

 

สรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัด

รายงาน ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ปี 2558
รายงานสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ปี 2557
รายงานสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ปี 2556
รายงานสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ปี 2555
รายงานสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ปี 2554
รายงานสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ปี 2553
รายงานสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ปี 2552
รายงานสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ปี 2551
รายงานสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ปี 2550
รายงานสรุปผลคะแนนการปฏิบัติ ราชการ ปี 2549
รายงาน สรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ปี 2548

 

รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด

รายงาน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน
รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด 2559 -
รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด 2558
รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด 2557
รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด 2556
รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด 2555
รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด 2554
รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด 2553
รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด 2552
รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด 2551
รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด 2550
รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด 2549

 

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

รายงาน ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2559
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2558
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2557
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2556
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2555
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2554
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2553
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2552
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2551
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2550
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2549

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชของจังหวัด

 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ปี 2556

 

 

ปี ชื่อตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน
  มิติภายนอก      
  1. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
     
2556 1.1 ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2556 1.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
2556 1.3 ระดับความสำเร็จของโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
  3. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของจังหวัด
     
2556 3.1.1 ร้อยละที่เพิมขึ้นของปริมาณผลผลิตทางการเกษตรสำคัญของจังหวัด
2556 3.1.2 ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต
2556 3.2.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (ผ้าไหมแพรวา)
2556 3.2.2 ระดับความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการและการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ
  4. ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา (สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)      
2556 4.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของร้อยละการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น
2556 4.2 ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก
2556 4.3 ระดับความสำเร็จของการจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2556 4.4 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขเพื่อลดจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.
2556 5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2556 6. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน
  มิติภายใน
  7. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ      
2556 7.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
2556 7.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก
2556 7.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน
2556 7.4 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
2556 8. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
2556 9. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด
2556 10. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
2556 11. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
2556 12. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
2556 13.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
2556 13.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
2556 14. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ