Image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด“อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมมายุ ๖๐ พรรษา" สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

 วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมมายุ ๖๐ พรรษา” โดยมีโดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ ทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับเสด็จ     อ่านต่อ

Image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งใหม่

    วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ราชการังหวัดกาฬสินธุ์ (แห่งใหม่)เพื่อให้เป็นศูนย์บริหารราชการที่มีความเหมาะสม สง่างาม สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเ อ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พสกนิกรชาวกาฬสินธุ์…     อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์บวงสรวงในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ราชการ จ.กาฬสินธุ์ แห่งใหม่

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๙ น. ณ บริเวณประกอบพิธี ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งใหม่ นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีบวงสรวงในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (แห่งใหม่) โดยมีนายสุรพจน์ รัชชุศิริ นายอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมพิธี     อ่านต่อ

Image

กาฬสินธุ์ออกหน่วยบริการประชาชนครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำชี อ.ฆ้องชัย

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.หญิง สิริพร วิทยานุกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นำหน่วยบริการต่างๆ ของทางราชการและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำชี หมู่ที่ ๕ ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์…     อ่านต่อ

Image

จ.กาฬสินธุ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องโถงชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมเอกลักษณ์การ แต่งกายด้วยผ้าไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่าง ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ส าวัฒนธรรม และสตรีอาเซียนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและให้ประชาชนชาวกาฬสินธุ์สวมใส่ผ้าไทย รวมถึงเกิดความ าค ูมิใจในผ้าไทย ซึ่งเป็นมรดกทาง ูมิปัญญาและวัฒนธรรม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ…     อ่านต่อ

Image

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดประเพณีบุญซำฮะ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง

   วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.หญิง สิริพร วิทยานุกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานงานประเพณีบุญซำฮะ พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน ศาลปู่แฮ่ ศาลปู่หาญ ศาลปู่กุลาบุญโฮม และศาลปู่บุญตากุดโง้ง ประจำปี 2559 ณ หอเจ้าบ้านและศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการสักการบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ให้คงไว้สืบไป โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์…     อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมสรุปมอบหมายภารกิจเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 วันที่ 14 มิ.ย. 2559 ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมมอบหมาย ารกิจให้แก่ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสด็จ การเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสจะเสด็จพระราชดำเนิน ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ราชการ (แห่งใหม่) ทรงเปิดอาคาร "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์” และเสวยพระกระยาหารค่ำ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ในวันอังคารที่…     อ่านต่อ

Image

สคบ.จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัด

   วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโ คเป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโ คให้กับผู้ประกอบธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโ ค ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมให้การต้อนรับ และมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนาฯประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจด้านธุรกิจรถยนต์และรถจักรยายนต์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักเรียน นักศึกษา และเครือข่าย าคประชาชนที่สนใจ จำนวน 100 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านธุรกิจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่ให้ทำการใดๆ…     อ่านต่อ

Image

จ.กาฬสินธุ์เชิญชวนผู้สนใจไปใช้บริการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลกาฬสินธุ์ ซึ่ง กศน.ตำบลกาฬสินธุ์ กศน.อำเ อเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับพื้นที่ให้กับนักศึกษา กศน. ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้าใจ เข้าถึง การพัฒนาคุณ าพชีวิตตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยพระยุคคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เกิดการพัฒนาทั้งคน ชุมชน และประเทศชาติ โดยมีข้าราชการ นักศึกษา กศน.…     อ่านต่อ

 

รายงานการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘

ปฏิทินประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จ.กาฬสินธุ์

ปฏิทินประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑๑ มค ๕๙)

วาระงานของจังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศข้อมูลราคากลางและคำนาณราคากลาง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารบรรยายโครงการจังหวัดสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑๓ ก.ค. ๒๕๕๙)
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน (๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙)
ภาพฝีพระหัตถ์ฯ (๑๖ พ ย ๕๘)
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๙ พ ย ๕๘)
เพลงมาร์ชพระเทพของชาวไทย (๑ เมย ๕๘)
การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินจังหวัดกาฬสินธุ์
เอกสาร ประกอบการบรรยาย "แนวทางการปฏิบัติงานของ สคบ."
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
เอกสารประกอบคำบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน"

แบบฟอร์มโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท.

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๕๘
โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๖๐

 

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

==============================================
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้บริโภคของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภค
ของประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

==============================================
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๒. โทรศัพท์ Hotline : 1567
โทร 043 - 811620 ต่อ 41058

๓. ไปรษณีย์
ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๔. ทางอินเตอร์เน็ต

๕. กล่องรับเรื่อง/รับฟังข้อคิดเห็น
ติดตั้ง ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ข้อคิดเห็น
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================

 

ดาวน์โหลดแบบปกสมุดลงนามถวายพระพร PDF พิมพ์ อีเมล์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

โทรทัศน์กระทรวงมหาดไทย (mahadthai channel)

ติดตามผลการดำเนินการ
แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอ
โครงการมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับตำบล

Line Id : 5mb-tambonตารางออกอากาศมหาดไทยแชลแนล

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย


( ทำเนียบฯ ข้อมูล ณ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙)

Kalasin Province Information Center

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัด

แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่คนไทยมีความสุข

ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลกาฬสินธุ์เอฟซี

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายวินัย วิทยานุกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

วารสาร  ไทยคู่ฟ้า เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์

Live Clock

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้82
mod_vvisit_counterวานนี้108
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้190
mod_vvisit_counterเดือนนี้6322
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด782345

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ขณะนี้

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพีที่คุณใช้คือ : 54.224.34.226

ลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

มติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
อินทราเน็ตกระทรวงมหาดไทย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สหกรณ์ มหาดไทย
สถานการณ์ด้านแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

 

 

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว

ระดับน้ำในเขื่อนลำปาว
ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว

พยากรณ์อากาศจังหวัดกาฬสินธุ์