Image

กาฬสินธุ์จัดพิธีวางพวงมาลารำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน  ทหาร ตำรวจ ตุลาการ ข้าราชการพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม สโมสร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดกาฬสินธุ์ วางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านซึ่งได้ประกอบพระราชกรณีกิจที่เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์     อ่านต่อ

Image

พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์และใกล้เคียงจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะที่เชิงเขาภูสิงห์

      เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น. วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแจกริบบิ้นให้กับประชาชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหะณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกับ อบจ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสืบสานงานประเพณีอันดีงาม     อ่านต่อ

Image

จ.กาฬสินธุ์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อย

 
วันที่ ๒๑ ตค ๕๙ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง ซึ่งธนาคารออมสินร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ และเพื่อส่งเสริมการออมและการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนฐานรากใน พื้นที่ชุมชนเมือง เพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดการช่วยเหลือจนเกิดการเชื่อมโยงธุรกิจการค้า ระหว่างกัน และที่สำคัญเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนการเงิน และมีเงินออมเป็นหลักประกันทางการเงินของครอบครัวต่อไป
    อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์คุ้มเข้ม การจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันขึ้นสู่อากาศ

จังหวัดกาฬสินธุ์คุมเข้ม การจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ขึ้นสู่อากาศ ต้องขออนุญาตและปฏิบัติตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเคร่งครัด ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
 
ที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ซึ่งมีนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบออกประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์รวม ๓ ฉบับ ได้แก่ ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอด ัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอด ัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ และประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอด ัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน…
    อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส โดยมีสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพฯ นำโดยนายพิชัยยา ตุระซอง รักษาการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์     อ่านต่อ

ปฏิทินประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จ.กาฬสินธุ์

ปฏิทินประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑๑ มค ๕๙)

วาระงานของจังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศข้อมูลราคากลางและคำนาณราคากลาง

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๐ ต.ค.๕๙)
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๑๑ ต.ค. ๕๙)
เอกสารบรรยายโครงการจังหวัดสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑๓ ก.ค. ๒๕๕๙)
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน (๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙)
ภาพฝีพระหัตถ์ฯ (๑๖ พ ย ๕๘)
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๙ พ ย ๕๘)
เพลงมาร์ชพระเทพของชาวไทย (๑ เมย ๕๘)
การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินจังหวัดกาฬสินธุ์
เอกสาร ประกอบการบรรยาย "แนวทางการปฏิบัติงานของ สคบ."
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
เอกสารประกอบคำบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน"

แบบฟอร์มโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท.

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๕๘
โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๖๐

 

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

==============================================
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้บริโภคของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภค
ของประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

==============================================
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

 

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๒. โทรศัพท์ Hotline : 1567
โทร 043 - 811620 ต่อ 41058

๓. ไปรษณีย์
ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๔. ทางอินเตอร์เน็ต

๕. กล่องรับเรื่อง/รับฟังข้อคิดเห็น
ติดตั้ง ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ข้อคิดเห็น
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================

 

ดาวน์โหลดแบบปกสมุดลงนามถวายพระพร PDF พิมพ์ อีเมล์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

ข่าวสารล่าสุด

โทรทัศน์กระทรวงมหาดไทย (mahadthai channel)

ติดตามผลการดำเนินการ
แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอ
โครงการมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับตำบล

Line Id : 5mb-tambonตารางออกอากาศมหาดไทยแชลแนล

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย


( ทำเนียบฯ ข้อมูล ณ ๑ ก.ย. ๒๕๕๙)

Kalasin Province Information Center

Kalasin Polls (แบบสอบถาม)

การวัดความพึงพอใจ การเข้าถึงหรือเข้ามาใช้ ข้อมูลข่าวสารผ่าน www.kalasin.go.th
 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัด

แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่คนไทยมีความสุข

ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลกาฬสินธุ์เอฟซี

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

วารสาร  ไทยคู่ฟ้า เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้301
mod_vvisit_counterวานนี้586
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1842
mod_vvisit_counterเดือนนี้11092
mod_vvisit_counterปีนี้78885
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด812087

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ขณะนี้

ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

มติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
อินทราเน็ตกระทรวงมหาดไทย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สหกรณ์ มหาดไทย
สถานการณ์ด้านแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

 

 

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว

ระดับน้ำในเขื่อนลำปาว
ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว

พยากรณ์อากาศจังหวัดกาฬสินธุ์