Image

ผวจ.กาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุม กรอ.จังหวัดกาฬสินธ์เพื่อติดตามความก้าวหน้าหลายโครงการ

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสรพจน์ รัชุศิริ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วม าครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ (กรอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ซึ่งวาระการประชุมประกอบไปด้วยการติดตามการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ เช่น โครงการปรับปรุง ูมิทัศน์เมืองฟ้าแดดสงยางดครงการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมผู้ไท โครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผ้ไทผ้าไหมแพรวาบ้านโพน โครงการการบ้านพักค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ พิพิธ…

Image

ผวจ.กาฬสินธุ์เป็นประธานพิธีมอบป้ายศูนย์ประสานงานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯหมู่บ้าน

      วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบป้ายศูนย์ประสานงานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) ระดับอำเภอ โดยเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และเป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์

Image

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ล่าสุดดำเนินการไปแล้วร้อยละ 99 เหลือเพียงการส่งมอบพื้นที่ให้กับชาวบ้านเพื่อปรับระดับดิน

Image

กาฬสินธุ์สรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๓๔ ครั้งตาย ๔ คน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓

     จังหวัดกาฬสินธุ์เกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๓๔ ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน ๓๕ คน เสียชีวิต ๔ คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ ๑๓

Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ปาฐกถาพิเศษข้าราชการที่ดีในการปฐมนิเทศบุคลากรทางการแพทย์ประจำปี ๒๕๕๗

     วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จบใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ และได้แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อหลักสูตรข้าราชการที่ดีเพื่อเป็นนวคิดแนวปฏิบัติแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เข้าปฐมนิเทศอีกด้วย

Image

กาฬสินธุ์ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับงบการสนับสนุนประมาณตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

      วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับงบการสนับสนุนประมาณตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมประชุม

Image

จ.กาฬสินธุ์สรุปการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ ๕ ของ ๗ วันอันตรายเสียชีวิตแล้ว ๔ รายเมาแล้วขับ ขับเร็ว

         เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ัยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทาถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานฯโดยนายเดชา พลกล้า หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รายงานสถิติอุบัติเหตุวันที่ ๕ ของการรณรงค์ ๗ วันอันตราย (๑๕ เมษายน ๒๕๕๗) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๗…

 

รายงานการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖

วาระงานของจังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) (๐๗/๐๑/๒๕๕๗)
รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนพัฒนาองค์การจังหวัดกาฬสินธุ์
SP๕ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
แบบประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดป้ายศูนย์ดำรงธรรมนำรอยยิ้มสู่ประชาชน (smile line smile team ๑๕๖๗) (Zip file)
แบบฟอร์มรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร
หนังสือด่วนที่สุดที่ นร (ค.ต.ป.) ๑๒๑๐/๕๔๐ ลว ๙ มี.ค. ๕๕
สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๔
แบบรายงานผลการดำเนินงาน PMQA (รายตัวชี้วัด) (๑),(๒)
ข้อเสนอโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนบริหารความเสี่ยง Coso
เอกสาร ประกอบการบรรยาย "แนวทางการปฏิบัติงานของ สคบ."
ปฏิทินกลุ่มเจ้าภาพกิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๗
ปฏิทินประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑๘ ธค ๕๖)
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ๔ ปี
เอกสารประกอบคำบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน"
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การรายงานผลการประเมินตนเองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รอบ ๑๒ เดือน
(๑.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม FL
(๒.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม Self Celtify Fl
(๓.)แบบฟอร์ม ประเมินตนเองรอบ ๑๒.เดือน (๔.)สำเนารายงานผล
การการตรวจตัวชี้วัด

(๔.)สำเนารายงานผลการตรวจตัวชี้วัด PMQA ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๕๑ ,๔๑๑๒๙
โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๑๖๖

 

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

==============================================
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้บริโภคของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภค
ของประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

==============================================
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๖
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๖
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๓. ทางอินเตอร์เน็ต
ที่ www.kalasin.go.th

๔. กล่องรับเรื่อง/รับฟังข้อคิดเห็น
ติดตั้ง ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

===================================================
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ข้อคิดเห็น
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

===================================================

 

ดาวน์โหลดแบบปกสมุดลงนามถวายพระพร PDF พิมพ์ อีเมล์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

ผู้ว่าราชการจังหวัดออกสื่อมวลชน


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เชิญชวนร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗


จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ 


ประมวลภาพกิจกรรมราตรีแพรวาราชินีแห่งไหม ในงานวิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหม ประจำปี ๒๕๕๗ 


นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. และขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์

-
นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานในการมอบเงินแก่องค์กรสวัสดิการสังคม ๘ แห่ง เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗


นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงประเภทท้องที่ ในงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ๒๕๕๗


นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คาดกาฬสินธุ์ปีนี้แล้งหนักสุด และขอให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำ


นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการออกตรวจหอพักเพื่อจัดระเบียบสังคม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการมั่วสุมในหอพักโดยมีเป้าหมายการตรวจ ๒๒๒ แห่ง


นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาทางวิชาการเพื่อถวายแด่พระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในเรื่องศาสนานำทางสร้างพลังงานที่ยั่งยืน จัดโดย กฟผ.


นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเปิดงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ๒๕๕๗


นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้การต้อนรับคณะติดตามโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปลือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

โทรทัศน์กระทรวงมหาดไทย (mahadthai channel)

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์


ตารางออกอากาศมหาดไทยแชลแนล

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วีดีทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบเตือนภัย ระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย


( ปรับปรุง ณ ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๗)

Kalasin Province Information Center

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลกาฬสินธุ์เอฟซี

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์


นายสุวิทย์ สุบงกฎ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Polls (แบบสอบถาม)

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้ง ม.กาฬสินธุ์โดยการรวม ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์และ ม.ทร.อีสาน ว.กาฬสินธุ์
 

Live Clock

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้108
mod_vvisit_counterวานนี้316
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1094
mod_vvisit_counterเดือนนี้6300
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด491838

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ขณะนี้

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพีที่คุณใช้คือ : 54.204.66.38

ลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

มติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
อินทราเน็ตกระทรวงมหาดไทย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สหกรณ์ มหาดไทย
สถานการณ์ด้านแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

 

 

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว

ระดับน้ำในเขื่อนลำปาว
ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว

พยากรณ์อากาศจังหวัดกาฬสินธุ์