Image

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บริเวณห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาฬสินธุ์ โดยมีนายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตระหนักในการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ในการให้ความสำคัญแก่ผู้บริโภค สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงาน สคบ.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ (คปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นต้น รวมทั้งมี กิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และเปิดเวทีเสวนาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในยุค Thailand 4.0 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาฬสินธุ์ ให้การสนับสนุนด้านสถานที่การจัดงาน กิจกรรม ดังกล่าว       อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์บูรณาการปล่อยขบวนชุดปฏิบัติการในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนชุดปฏิบัติการในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายใน จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ หน้าตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการบูรณาการกำลังพลจาก ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน และมูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่ โดยมี พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.สมบัติ จินดาศรี รอง ผู้บัญชาการ กกล.รส.จ.กส. พ.อ.มานพ ไขขุดทด รอง ผอ.รมน.จ.กส. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สวนฯ,สภ.เมืองกาฬสินธุ์,ฝ่ายปกครอง,อส.,อปพร.,มูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ รวม ๓๐๐ นาย เข้าร่วมพิธี       อ่านต่อ

Image

กาฬสินธุ์ผสานพลังประชารัฐ สร้างฝายมีชีวิต ลำห้วยคำงัวเน่าหนึ่งใน ๙๐ ฝาย ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย พร้อมด้วย นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชนชาวตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันเปิดฝายกั้นน้ำลำห้วยคำงัวเน่า ซึ่งเกิดจากชาวบ้านตำบลหนองแวงได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้น ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นการน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลมาใช้สำหรับการก่อสร้างฝายมีชีวิตใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นหลัก เพื่อชะลอน้ำป้องกันน้ำป่าไหลหลาก และกักเก็บน้ำไว้ในช่วงหน้าแล้ง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหาอุทกภัยของตำบลหนองแวงได้ อย่างยั่งยืน     อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเนื่องในวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธีเปิดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)  ณ บ้านโนนสูง ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนเข้าใจการบริหารจัดการในรูปแบบการส่งเสริมกานเกษตรแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและ คุณภาพผลผลิตข้าว โดยมีการกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวแต่ละชนิดพันธุ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต การบริหารจัดการการผลิต และการตลาด ส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการในการผลิตและการตลาดอย่างมีส่วนร่วม โดยมีการบูรณาการ การทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษา แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจและขยายผลการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าว โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน ๑๕๐ ราย     อ่านต่อ

Image

กาฬสินธุ์อบรมเชิงปฏิบัติขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมุ่งสู่จังหวัดกาฬสินธุ์เมืองปลอดขยะ (Kalasin Zero Waste) และการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่นยืน (Green City)

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมุ่งสู่จังหวัดกาฬสินธุ์เมืองปลอดขยะ (Kalasin Zero Waste) และการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่นยืน (Green City) “กาฬสินธุ์ บ้านสวย เมืองสุข” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.เมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐๐ คน โดยมีเสนอผลงานร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะต้นทาง เวทีหารือเพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายและภารกิจในการกำจัดขยะมูลฝอยสะสมตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการจัดทำดอกไม้จันทน์ จังหวัดและอำเภอให้เชิญชวน จิตอาสา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จะใช้ ดอกพะยอม ดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นต้นแบบในการจัดทำดอกไม้จันทน์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ และเชิญชวนทุกภาคส่วนปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นสีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ดอกดาวเรืองต้องออกดอกและบานสะพรั่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม เป็นต้นไป เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชน ในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระราชทานเพลิงศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐     อ่านต่อ

Image

กาฬสินธุ์ประชุมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเป็นเมืองข้าว Kalasin Rice City

   วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกาฬสินธุ์เมืองข้าว (Kalasin Rice City)  ณ ห้องประชุม ๓/๒ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์ สู่การเป็นเมืองข้าว นำร่องของประเทศ โดยการดำเนินการพัฒนาการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดค้าข้าวให้มีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการอย่างมีเอกภาพในจังหวัด สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลและส่งผลสัมฤทธิ์สู่เกษตรกร และประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้นและยั่งยืน โดยได้มีกรอบแนวคิด ข้าวเมล็ดพันธุ์ดี พื้นที่มีความเหมาะสม (วิเคราะห์พื้นที่)  ศูนย์ข้าวชุมชน รวมกลุ่มทำเมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมการให้ความรู้การปลูกพืชในแต่ละพื้นที่  การรวมกลุ่มทำนา และการกำหนดพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน     อ่านต่อ

Image

ตำรวจ ทหาร และพลเรือนบูรณาการสนธิกำลัง แถลงผลการจับกุมคดีสำคัญในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.ประวัติ จารุตัน เสธ.กกล.รส.กส. นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ชุดสืบสวนจับกุม แถลงการจับกุมคดีสำคัญที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
๑.) จับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดผู้ต้องหา น.ส.กชกรหรือโอ๋ บุ่งอุทุม อายุ ๒๙ ปี ที่อยู่ บ้านหูลิง ม.๑๖ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ ฯ ของกลาง ยาบ้า ๘,๐๐๘ เม็ด
๒.) จับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดผู้ต้องหา นายสันติหรือตี๋ คนหาญ อายุ ๓๙ ปี ที่อยู่ บ้านบัวขาว ม.๑๓ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ ของกลางยาบ้า ๖,๕๙๐ เม็ด (จับกุมตามหมายจับคดีค้างเก่า)
๓) จับกุมคดีลักลอตเตอรี่ ผู้ต้องหา นายขันทอง รุจิเชาว์ อายุ ๔๘ ปี ที่อยู่ ม.๑๔ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ของกลาง รถจักรยายยนต์ ๑ คัน,หมวกกันน็อค ๑ ใบ,รองเท้าแตะแบบสวมสีดำ ๑ คู่
๔) จับกุมผู้ต้องหา เครือข่ายค้ายาเสพติด ๕ ราย ของกลางยาบ้า จำนวน ๕๓๓ เม็ด นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

      อ่านต่อ

Image

กาฬสินธุ์ผสานพลังประชารัฐ สร้างฝายมีชีวิต ลำห้วยส้มป่อยหนึ่งใน ๙๐ ฝาย ถวายในหลวง ร.๙

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธีเปิด ฝายมีชีวิต ลำห้วยส้มป่อย ๑ ใน ๙๐ ฝาย ถวายในหลวง ร.๙ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามกิจกรรมเปลี่ยนภาระเป็นพลัง ๙๐ ฝายถวายในหลวง ภายใต้โครงการผสานรวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน ณ ลำห้วยส้มป่อย อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ โดยมีพระอาจารย์มหาสุภาพ พุทธวิริโย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปร่วมพิธี     อ่านต่อ

รายงานการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์

ปฏิทินประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จ.กาฬสินธุ์

ปฏิทินประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒๙ ธค ๕๙)

วาระงานของจังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศข้อมูลราคากลางและคำนาณราคากลาง

ข่าวประกวดสอบราคา

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการดำเนินงานตามยุทธศาสตจร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนยุทะศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
สำรวจปริมาณงานผู้ว่าราชการจังหวัด
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๗ เม.ย.๖๐)
บันทึกข้อตกลงตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (๒๘ มี.ค.๖๐)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๐ ต.ค.๕๙)
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๑๑ ต.ค. ๕๙)
เอกสารบรรยายโครงการจังหวัดสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑๓ ก.ค. ๒๕๕๙)
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน (๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙)
ภาพฝีพระหัตถ์ฯ (๑๖ พ ย ๕๘)
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๙ พ ย ๕๘)
เพลงมาร์ชพระเทพของชาวไทย (๑ เมย ๕๘)
การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินจังหวัดกาฬสินธุ์
เอกสาร ประกอบการบรรยาย "แนวทางการปฏิบัติงานของ สคบ."
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
เอกสารประกอบคำบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน"

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๕๘
โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๖๐

 

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

==============================================
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้บริโภคของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภค
ของประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

==============================================
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

 

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๒. โทรศัพท์ Hotline : 1567 
โทร 043 - 811620 ต่อ 41058
        043-816-927

๓. ไปรษณีย์
ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๔. ทางอินเตอร์เน็ต

๕. กล่องรับเรื่อง/รับฟังข้อคิดเห็น
ติดตั้ง ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ข้อคิดเห็น
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================

 

ดาวน์โหลดแบบปกสมุดลงนามถวายพระพร PDF พิมพ์ อีเมล์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวจากจังหวัด

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย


( ทำเนียบฯ ข้อมูล ณ ๑ ก.ย. ๒๕๕๙)

Kalasin Province Information Center

Kalasin Polls (แบบสอบถาม)

การวัดความพึงพอใจ การเข้าถึงหรือเข้ามาใช้ ข้อมูลข่าวสารผ่าน www.kalasin.go.th
 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลกาฬสินธุ์เอฟซี

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายสุวิทย์ คำดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

วารสาร  ไทยคู่ฟ้า เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้81
mod_vvisit_counterวานนี้249
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้966
mod_vvisit_counterเดือนนี้3766
mod_vvisit_counterปีนี้29242
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด856898

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ขณะนี้

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

มติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
อินทราเน็ตกระทรวงมหาดไทย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สหกรณ์ มหาดไทย
สถานการณ์ด้านแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

 

 

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว

ระดับน้ำในเขื่อนลำปาว
ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว

พยากรณ์อากาศจังหวัดกาฬสินธุ์