Image

จังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ เขตสุขภาพที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ "The Second International Conference On Health 2017 : Healthy Aging : Anti Aging"

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ห้องเปรื่องอนุชวานิช ชั้น ๔ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์  คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗ นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ เขตสุขภาพที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อการประชุม "The Second International Conference  On  Health 2017 : Healthy Aging : Anti Aging" เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตสุขภาพที่ ๗ ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการความรู้ การนำเสนอผลงานวิชาการนวัตกรรมด้านสุขภาพและการบรรยายวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะด้านการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับมาตรฐานวิชาการ ให้มีคุณภาพเทียบเท่านานาชาติ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานและคุณภาพบริการสำหรับการพัฒนาระบบบริการแก่ประชาชน ระหว่างวันที่ ๒- ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นี้     อ่านต่อ

Image

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต ๑๒ ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต ๑๒ พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ โดยมีนายนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ เช่น ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ด้านนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด้านการติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด้านการตรวจติดตามการประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม และการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ณ ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พบปะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมขอความร่วมมือในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ยั่งยืน

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีประเด็นสำคัญและเร่งด่วนในการประชาสัมพันธ์ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบ ในด้านต่างๆ อาทิ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การกำหนดตำแหน่งในการพัฒนาท้องถิ่น/ระเบียบ วินัยด้านการเงินการคลัง แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ยั่งยืน การดำเนินโครงการแปลงเกษตรสาธิตศาสตร์ของราชา"น้ำคือชีวิต" การกำหนดจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมใช้ระบบภูมิสารสนเทศขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามแนวคิด "Kalasin 4.0 ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ"

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวิทย์  คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานประชุมหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.สุภาพิศ ผลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และคณะร่วมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยภูมิสารสนเทศ  ของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนและสร้างความสุขให้สังคมภายใต้แนวคิด “kalasin 4.0 ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ” ณ ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์     อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์แถลงตรวจยึดยาบ้า ๑๒,๐๐๐ เม็ด รถยนต์ ๑ คัน

วันพฤหัสบดีที ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.ประวัติ จารุตัน เสธ กกล.รส.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงการจับกุมคดียาเสพติด โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.สมเด็จ สามารถตวจยึดยาบ้า จำนวน ๑๒,๐๐๐ เม็ด รถยนต์ ๑ คัน ได้ที่บริเวณโคนเสาใต้ป้ายบอกทางไป อ.ภูพาน จ.สกลนคร ตรงข้ามกับทางเข้าบ้านหนองบัวโดน หมู่ที่ ๑๒ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ได้เตรียมขยายผลตามจับกุมผู้ต้องหาที่หลบหนีไปมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พบปะหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอในพื้นที่อำเภอนามน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พบปะและมอบแนวทางการทำงานให้กับ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร อปท. ในเขตพื้นที่อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติงานและให้ความสำคัญ ส่งเสริมบทบาทการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้มีทักษะความรู้ ความเป็นผู้นำ ความเข้มแข็ง และการทำงานแบบเชิงรุก คิดนอกกรอบ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกบ้าน และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดโครงการผสานรวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน "ฝายมีชีวิต ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙" ณ ลำห้วยสายบาตร อำเภอห้วยเม็ก

วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธีเปิดโครงการผสานรวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน "ฝายมีชีวิต ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙" โดยมีพระอาจารย์มหาสุภาพ นายอำเภอห้วยเม็ก ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท.และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยสายบาตร บ้านพิมูล หมู่ที่ ๗ ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป้าหมายในการสร้างฝายมีชีวิตฯ จำนวน ๙๐ ฝาย เพื่อถวายในหลวง ร.๙ โดยกำหนดสร้างครบทั้ง ๙๐ ฝาย ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง การเกษตร ปศุสัตว์ และปัญหาอุทกภัยของตำบลพิมูล อย่างยั่งยืน โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้นั้นคือ การระเบิดจากภายใน สร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจ และอยากจะทำ ซึ่งทำให้เกิดพลังในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความสามัคคีจากทุกภาคส่วน     อ่านต่อ

รายงานการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์

วาระงานของจังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศข้อมูลราคากลางและคำนาณราคากลาง

ข่าวประกวดสอบราคา

ดาวน์โหลดเอกสาร

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๓ ก.ค. ๖๐)
เอกสารการดำเนินงานตามยุทธศาสตจร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนยุทะศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
สำรวจปริมาณงานผู้ว่าราชการจังหวัด
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๗ เม.ย.๖๐)
บันทึกข้อตกลงตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (๒๘ มี.ค.๖๐)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๐ ต.ค.๕๙)
เอกสารบรรยายโครงการจังหวัดสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑๓ ก.ค. ๒๕๕๙)
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน (๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙)
ภาพฝีพระหัตถ์ฯ (๑๖ พ ย ๕๘)
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๙ พ ย ๕๘)
เพลงมาร์ชพระเทพของชาวไทย (๑ เมย ๕๘)
การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินจังหวัดกาฬสินธุ์
เอกสาร ประกอบการบรรยาย "แนวทางการปฏิบัติงานของ สคบ."
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
เอกสารประกอบคำบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน"

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๕๘
โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๖๐

 

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

==============================================
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้บริโภคของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภค
ของประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

==============================================
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

 

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๒. โทรศัพท์ Hotline : 1567 
โทร 043 - 811620 ต่อ 41058
        043-816-927

๓. ไปรษณีย์
ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๔. ทางอินเตอร์เน็ต

๕. กล่องรับเรื่อง/รับฟังข้อคิดเห็น
ติดตั้ง ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ข้อคิดเห็น
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================

 

ดาวน์โหลดแบบปกสมุดลงนามถวายพระพร PDF พิมพ์ อีเมล์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย


( ทำเนียบฯ ข้อมูล ณ ๑ ก.ย. ๒๕๕๙)

Kalasin Province Information Center

Kalasin Polls (แบบสอบถาม)

การวัดความพึงพอใจ การเข้าถึงหรือเข้ามาใช้ ข้อมูลข่าวสารผ่าน www.kalasin.go.th
 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัด

กฎหมาย/ระเบียบ

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๓ ก.ค. ๒๕๖๐)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๐)
กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓ พ.ย. ๒๕๕๙)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๐ ต.ค.๕๙)
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (๓ พ.ค. ๒๕๕๙)
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (สคบ.)
แนวทางการพิจารณาและวินิจฉัยคำร้อง
กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลกาฬสินธุ์เอฟซี

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายสุวิทย์ คำดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ พบประชาชน

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้267
mod_vvisit_counterวานนี้99
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้267
mod_vvisit_counterเดือนนี้3935
mod_vvisit_counterปีนี้38989
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด866645

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ขณะนี้

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

มติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
อินทราเน็ตกระทรวงมหาดไทย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สหกรณ์ มหาดไทย
สถานการณ์ด้านแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

 

 

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว

ระดับน้ำในเขื่อนลำปาว
ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว

พยากรณ์อากาศจังหวัดกาฬสินธุ์