ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดกาฬสินธุ์ PDF พิมพ์ อีเมล์

Kalasin Province Information Center

 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540(English)
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540(Image)
บรรยาย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่เกียวข้อง
เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดกาฬสินธุ์
ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7,มาตรา 9
      (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย ฯ
      (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่าย ฯ
      (3) แผนงานโครงการงบประมาณ (51-52) (53) ,, (54) (55) (56) (57)(58)(59)(60)
      (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฯ
      (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิง ฯ
      (6) สัญญาสัมปทาน ฯ
      (7) มติคณะรัฐมนตรี ฯ
      (8) 8.1 ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
            8.2 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
      (9) มาตรา 9 (4) คู่มือการปฏิบัติงาน