วิสัยทัศน์/พันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล์

วิสัยทัศน์ (๒๕๕๗-๒๕๖) : กาฬสินธุ์ถิ่นวิถีไทยอีสาน แหล่งอาหารปลอดภัย นำผ้าไหมแพรวาสู่สากล

พันธกิจ :
) สนับสนุนและพลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่นเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน โดยเน้นการรณรงค์ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาเรียนรู้ เชื่อมโยงกับผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์ชุมชุน วัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีอีสา สามารถผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน
) ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย

เป้าประสงค์รวม :
) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด GPP เติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ต่อปี
) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของจำนวนตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
๑) การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
๒) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน
๓) ส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรปลอดภัย
๔) พัฒนาผ้าไหมแพรวา และผลิตภัณฑ์ชุมชน
๕) การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

วิสัยทัศน์ (๒๕๖-๒๕๖๔) : กาฬสินธุ์เมืองอาหารปลอดภัย ภูมิปัญญาวิถีถิ่นไทย น่าอาศัย ท่องเที่ยว และลงทุน

พันธกิจ :
) ผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเน้นการพัฒนาการผลิตข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน KS
) เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และยางพารา) โดยเน้นกระบวนการผลิต การแปรรูป และการส่งออก เพื่อเพิ่มมูลค่า
) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการใช้นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค กระบวนการจัดการด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน ตามวาระจังหวัด ในการพัฒนาสู่เมืองแห่ง “สุข สวย รวย ดี”
) ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี

เป้าประสงค์รวม :
) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด GPP เพิ่มขึ้นร้อยละ ต่อปี
) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของจำนวนตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
๑) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร
๒) ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
๓) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
๔) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
๕) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี