สภาพทั่วไป PDF พิมพ์ อีเมล์

๑. ที่ตั้งและอาณาเขต
  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นละติจูด(เส้นรุ้ง) ที่ ๑๖-๑๗ องศาเหนือ และ ลองติจูด (เส้นแวง) ที่ ๑๐๓-๑๐๔ องศาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ ๕๑๙ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ประมาณ ๖,๙๔๖.๗๔๖ ตร.กม. หรือ ประมาณ ๔,๓๔๑,๗๑๖ ไร่ หรือ ร้อยละ ๔.๕ ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดอุดรธานี โดยมีลำน้ำปาวและห้วยลำพันชาดเป็นแนวกั้นแบ่งเขต

ทิศใต้

ติดต่อกับ

จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

จังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหาร โดยมีสันปันน้ำของเทือกเขาภูพานเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

จังหวัดมหาสารคาม โดยมีลำน้ำชีเป็นเส้นแบ่งเขตและบางส่วนติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น

 
 
 
 

๒. ลักษณะภูมิประเทศ

   จังหวัดกาฬสินธุ์มีลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกได้เป็น ๓ ลักษณะ ได้แก่   
    ๑) ลักษณะพื้นที่ตอนบน ได้แก่ บริเวณอำเภอท่าคันโท อำเภอคำม่วง อำเภอสามชัย อำเภอนาคูและอำเภอเขาวง ซึ่งเป็นบริเวณแนวเทือกเขาภูพาน  มีภูเขาสลับซับซ้อน และมีที่ราบในบริเวณระหว่างหุบเขาสลับกับป่าทึบ ได้แก่ ป่าดงมูล และป่าดงแม่เผด บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่สำคัญได้แก่ ลำน้ำปาว และลำน้ำพาน มีเขื่อนลำปาวเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง
    ๒) ลักษณะพื้นที่ตอนกลาง ได้แก่ บริเวณอำเภอหนองกุงศรี อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอนามน อำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอห้วยเม็ก ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับกับป่าโปร่งและทุ่งราบ
    ๓) ลักษณะพื้นที่ตอนล่าง  ได้แก่ บริเวณอำเภอยางตลาด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอร่องคำ  อำเภอกมลาไสยอำเภอดอนจาน และอำเภอฆ้องชัยลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบต่ำเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นบริเวณที่รับน้ำชลประทานจากโครงการชลประทานลำปาว และมีลำน้ำชี ลำน้ำพาน  ลำห้วย บึง และหนองน้ำทั่วไป

๓. ลักษณะภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา
      ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่นๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มีอากาศร้อนและค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกชุกช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม จังหวัดกาฬสินธุ์มีฝนตกเฉลี่ย ๑,๒๘๓.๖ มิลลิลิตร/ปี อุณหภูมิสูงสุด ๔๑.๘ องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด ๙.๙ องศาเซลเซียส
(ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์)

๔. โครงสร้างพื้นฐาน
     ๔.๑ การขนส่งและการคมนาคม
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการคมนาคมขนส่งติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
 
            จังหวัดกาฬสินธุ์ มีทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงจังหวัด ใช้ในการเดินทางติดต่อในจังหวัดและระหว่างจังหวัด ได้โดยสะดวกมีถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบลและหมู่บ้านในชนบทซึ่งมีประโยชน์ต่อการเดินทางไปมา และการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร จำนวนรถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒๗๓,๓๑๙ คัน และจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก จำนวน ๑๒,๗๗๕ คัน
            ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังอำเภอต่างๆ
            ๑. อำเภอเมือง–อำเภอนามน ระยะทาง ๔๒ กิโลเมตร
            ๒. อำเภอเมือง–อำเภอกมลาไสย ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร
            ๓. อำเภอเมือง–อำเภอร่องคำ ระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร
            ๔. อำเภอเมือง–อำเภอกุฉินารายณ์ ระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร
            ๕. อำเภอเมือง–อำเภอเขาวง ระยะทาง ๙๘ กิโลเมตร
            ๖. อำเภอเมือง – อำเภอยางตลาด ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร
            ๗. อำเภอเมือง–อำเภอห้วยเม็ก ระยะทาง ๔๘ กิโลเมตร
            ๘. อำเภอเมือง–อำเภอสหัสขันธ์ ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร
            ๙. อำเภอเมือง–อำเภอคำม่วง ระยะทาง ๘๕ กิโลเมตร
           ๑๐. อำเภอเมือง – อำเภอท่าคันโท ระยะทาง ๑๐๙ กิโลเมตร
           ๑๑. อำเภอเมือง–อำเภอหนองกุงศรี ระยะทาง ๖๑ กิโลเมตร
           ๑๒. อำเภอเมือง – อำเภอสมเด็จ ระยะทาง ๔๒ กิโลเมตร
           ๑๓. อำเภอเมือง – อำเภอห้วยผึ้ง ระยะทาง ๕๙ กิโลเมตร
           ๑๔. อำเภอเมือง – อำเภอสามชัย ระยะทาง ๘๕ กิโลเมตร
           ๑๕. อำเภอเมือง – อำเภอนาคู ระยะทาง ๘๘ กิโลเมตร
           ๑๖. อำเภอเมือง – อำเภอดอนจาน ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร
           ๑๗. อำเภอเมือง – อำเภอฆ้องชัย ระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร

การเดินทาง ระหว่าง กาฬสินธุ์ – กรุงเทพฯ
        การเดินทางโดยรถยนต์ระยะทางจากกรุงเทพฯ – กาฬสินธุ์ มีระยะทาง ๕๑๙ กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๒ เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๓ และ ๒๑๓ มีรถประจำทาง ของบริษัทขนส่ง จำกัด และรถร่วมของเอกชนให้บริการหลายเที่ยวต่อวัน
        การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพถึงกาฬสินธุ์ สามารถขึ้นลงที่สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น จากนั้นโดยสารรถประจำทางจากขอนแก่นถึงกาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ ๘๐ กิโลเมตร
        การเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพถึงจังหวัดกาฬสินธุ์สามารถขึ้นลงที่สนามบินจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดร้อยเอ็ด
(ที่มา : สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์)

    ๔.๒ ด้านสาธารณูปโภค
           ไฟฟ้า  ในปี ๒๕๕๘  มีผู้ใช้กระแสไฟฟ้า  จำนวน  ๒๖๖,๓๓๘  ครัวเรือน  และมีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน ๖๖๖,๔๗๔,๔๘๙  กิโลวัตต์ / ชั่วโมง/ ปี
(ที่มา : สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

        
   ประปา จังหวัดกาฬสินธุ์มีการประปาในความรับผิดชอบ ๓ แห่ง ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาค  สาขากาฬสินธุ์  การประปาส่วนภูมิภาค  สาขากุฉินารายณ์  และ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ มีปริมาณน้ำผลิต รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๑,๓๖๘,๑๗๖ ลูกบาศก์เมตรต่อปีมีผู้ใช้น้ำ จำนวน ๓๐,๘๖๖ ครัวเรือน
(ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค)
          
โทรศัพท์ ในปี  ๒๕๕๘  มีชุมสายโทรศัพท์ โครงข่ายของ TOT จำนวน ๗๐ ชุมสาย ๒๕,๑๒๓ เลขหมาย มีชุมสายโทรศัพท์โครงข่ายของ TT&T จำนวน ๘ ชุมสาย ๖,๒๑๗ เลขหมายเลขหมายที่เปิดใช้แล้วในส่วนของโครงข่าย TOT จำนวน ๑๕,๐๒๙  เลขหมาย และโครงข่าย TT&T จำนวน ๒,๘๐๔  เลขหมาย โดยประเภทผู้เช่าส่วนมากเป็นบ้านพักอาศัย ธุรกิจส่วนราชการ ตามลำดับ
(ที่มา : บ.ทีโอที จำกัด จำกัด (มหาชน)