สภาพทางสังคม PDF พิมพ์ อีเมล์

๑. การศึกษา
       จังหวัดกาฬสินธุ์ มี “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” เป็นมหาวิทยาลัยประจำจังหวัด มีนักศึกษารวมทั้งหมด ๗,๐๐๐ คนบุคลากรรวมทั้งหมด ๖๕๑ คน มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๓ เขต และเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ๑ เขต รวมมีสถานศึกษาทั้งสิ้น ๖๓๒ แห่ง
       ในปี ๒๕๕๘ มีจำนวนนักเรียนประมาณ ๗๔,๐๗๑ คน จำนวนห้องเรียน ๕,๒๒๐ ห้อง และมีครู ๕,๗๑๔ คนจำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องอยู่ที่ ๑๔.๑๙ คน และอัตราส่วนครู ๑ คน ต่อ นักเรียน ๑๒.๙๖ คน


จำนวนนักเรียน ครู และห้องเรียน

ปี 2557

ปี 2558

ค่ากลางของประเทศ

กาฬสินธุ์

อันดับ (ประเทศ)

ค่ากลางของประเทศ

กาฬสินธุ์

อันดับ (ประเทศ)

32.30

30.74

71

34.95

33.29

67

                แม้ว่าในปี ๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย O-NET มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จะมีคะแนนที่เพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้า  แต่ค่าเฉลี่ยของจังหวัดกาฬสินธุ์ยังต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ ๖๗ ของประเทศ

                 การขยายโอกาสทางการศึกษา จากปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ พบว่า ประชาการที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปที่มีงานทำ เป็นผู้ไม่มีการศึกษา ได้แก่ ผู้เร่ร่อน ผู้สูงอายุที่อายุประมาณ ๘๐ ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ลดลงจากจำนวน ๑,๗๐๐ คน เป็นจำนวน ๔๕๐  คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๐ ของผู้มีงานทำทั้งสิ้น โดยประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวน ๒๓๕,๖๐๐ คน เป็นจำนวน ๒๘๐,๓๗๐ คน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลดลงจากจำนวน ๑๙๑,๓๐๐ เป็นจำนวน ๕๒,๐๖๐ คน

สถานภาพแรงงาน/ปี พ.ศ.

2556

2557

2558

2559

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

ผู้มีงานทำ

569.60

100.00

437.05

100.00

423.44

100.00

407.50

100.00

     ไม่มีการศึกษา

122

0.21

0.45

0.10

0.74

0.17

0.31

0.08

     การศึกษาระดับประถม

319.45

56.12

280.37

64.10

265.59

62.72

247.01

60.62

     การศึกษาระดับมัธยมต้น

86.65

15.28

52.06

11.00

48.72

11.50

48.33

11.86

     การศึกษาระดับมัธยมปลาย

86.15

15.02

63.26

14.00

52.29

12.35

51.41

12.62

     การศึกษาระดับอาชีวะ

10.40

2.12

8.41

1.50

7.52

1.77

5.49

1.35

     การศึกษาระดับอุดมศึกษา

61.02

11.25

40.91

9.30

48.58

11.47

54.96

13.49

ตารางแสดงจำนวนประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปที่มีงานทำ แยกตามระดับการศึกษาปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

ที่มา สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

 

๒. การศาสนา

     ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์นับถือศาสนาพุทธ จึงมีวัดและสำนักสงฆ์ในพุทธศาสนากระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดข้อมูล  ณ  เดือน มิถุนายน  ๒๕๕๙  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีวัด/สำนักสงฆ์ จำนวนทั้งสิ้น ๘๖๕ แห่ง   ที่พักสงฆ์  ๔๒๖ แห่ง  พระสงฆ์   ๔,๖๔๒  รูป พุทธศาสนิกชน ๙๘๒,๘๘๒ คน นอกนั้นเป็น คริสต์ศาสนิกชนจำนวน ๑,๓๙๕ คน และอิสลาม จำนวน ๖๒ คน

ข้อมูลสำคัญ/ปี พ.ศ.

2555

2556

2557

2558

2559

จำนวนวัด/สำนักสงฆ์ (แห่ง)

777

817

843

859

865

ที่พักสงฆ์ (แห่ง)

380

385

390

415

426

วัดร้าง (แห่ง)

49

49

49

49

49

พระสงฆ์ (รูป)

5,785

5,600

4,801

4,728

4,642

จำนวนพุทธศาสนิกชน (คน)

983,336

982,282

983,159

982,878

982,882

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญทางพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์

๓. การสาธารณสุข

     โรงพยาบาลของรัฐ ๑๔ แห่ง

โรงพยาบาลทั่วไป

ขนาด

๕๔๐

เตียง

จำนวน

แห่ง

โรงพยาบาลชุมชน

ขนาด

๙๐

เตียง

จำนวน

แห่ง

 

ขนาด

๖๐

เตียง

จำนวน

แห่ง

 

ขนาด

๓๐

เตียง

จำนวน

แห่ง

โรงพยาบาลเอกชน

ขนาด

๕๐

เตียง

จำนวน

แห่ง

สำนักงานสาธารณสุขชุมชน

 

 

 

จำนวน

๑๘

แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 

 

 

จำนวน

๑๕๗

แห่ง

คลีนิกทั่วไป

 

 

 

จำนวน

๑๒๔

แห่ง


       บุคลากรทางการแพทย์ ในปี ๒๕๕๗ มีแพทย์ทั้งหมด ๑๕๐ คน ลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ ประชากร ๕,๓๕๐ คน/แพทย์ ๑ คน


     สาเหตุการป่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
          ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ๕ โรคสำคัญของคนในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ปี ๒๕๕๘ ทุกโรคมีจำนวนผู้ป่วยลดลงจาก   ปี ๒๕๕๗ โดยมีประชากรป่วยเป็นโรคเบาหวานสูงมากที่สุด รองลงมาคือ  โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ

      สรุปสถานการณ์โรคไม่ติดต่อ ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ดังนี้
             สาเหตุการป่วยผู้ป่วยนอก ที่สำคัญ ๓ อันดับแรก (อัตราต่อประชากรแสนคน)
                ๑.โรคเบาหวาน ๓,๒๓๖.๔๗
                ๒.โรคความดันโลหิตสูง ๒,๔๗๖.๖๓
                ๓.โรคหัวใจขาดเลือด ๗๖.๗๑
             สาเหตุการป่วยผู้ป่วยใน ที่สำคัญ ๓ อันดับแรก (อัตราต่อประชากรแสนคน)
                ๑.โรคความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึมอื่นๆ ๔๐๒.๖๐
                ๒.โรคเบาหวาน ๒๘๒.๖๑
                ๓.โรคความดันโลหิตสูง ๒๕๙.๗๗
             สาเหตุการตายที่สำคัญ ๓ อันดับแรก (อัตราต่อประชากรแสนคน)
                ๑.โรคเนื้อร้ายที่ตับ และท่อน้ำดีในตับ ๒๓.๕๕
                ๒.โรคเบาหวาน ๒๓.๔๕
                ๓.โรคหัวใจขาดเลือด ๗.๔๑

      สถานการณ์โรคติดต่อ
          โรค Diarrhoea
             สถานการณ์โรค Diarrhoea จังหวัดกาฬสินธุ์ นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Diarrhoea จำนวนทั้งสิ้น ๗,๑๔๖ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๖๙๑.๖๓ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
             พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง ๔,๒๒๒ ราย เพศชาย ๒,๙๒๔ ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย  เท่ากับ  ๑.๔๔ : ๑
             กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐ - ๔  ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  ๑,๕๐๘ ราย รองลงมาคือ      กลุ่มอายุ  ๖๕  ปี ขึ้นไป จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  ๑,๒๘๗ ราย

       

          โรคไข้เลือดออกรวม (๒๖,๒๗,๖๖)
           สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก จังหวัดกาฬสินธุ์ นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกรวม(๒๖,๒๗,๖๖) จำนวนทั้งสิ้น ๔๑๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๔๐.๐๗ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
           พบผู้ป่วยเพศชายเท่ากับเพศหญิง โดยพบเพศชาย ๒๐๗ ราย เพศหญิง ๒๐๗ ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ  ๑ : ๑
           กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๒๗ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๑๕ -  ๒๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๒๒ ราย

           โรค Leptospirosis
           สถานการณ์โรค Leptospirosis จังหวัดกาฬสินธุ์ นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค  Leptospirosis  จำนวนทั้งสิ้น ๓๖ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓.๔๘ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
           พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง  โดยพบเพศชาย ๒๔ ราย เพศหญิง ๑๒ ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ ๒ : ๑
           กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๕๕ - ๖๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๒ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๔๕ - ๕๔  ปีจำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๗ ราย ส่วนกลุ่มอายุ  ๑๐ - ๑๔  ปี, ๕ - ๙  ปี และ ๐ - ๔  ปี ไม่พบผู้ป่วย


 
          (
ที่มา : สถิติงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ )