สภาพเศรษฐกิจ PDF พิมพ์ อีเมล์

๑. สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม
๑.๑
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๗ (Gross Provincial Product: GPP) ณ ราคาประจำปี มีมูลค่าเท่ากับ ๕๑,๗๗๑ ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน มีมูลค่าเท่ากับ ๕๕,๘๗๙ บาท

ตารางแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปี

กาฬสินธุ์

(หน่วย:ล้านบาท)

สัดส่วน

กิจกรรมการผลิต

2554

2555

2556

2557p

2554

2555

2556

2557p

ภาคเกษตร

11,360

13,759

15,178

13,757

25.1

27.9

29.1

26.6

เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้

11,162

13,553

14,929

13,479

24.6

27.5

28.6

26.0

การประมง

198

206

249

278

0.4

0.4

0.5

0.5

ภาคนอกเกษตร

33,959

35,586

37,047

38,014

74.9

72.1

70.9

73.4

การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน

26

24

23

25

0.1

0.0

0.0

0.0

อุตสาหกรรม

8,552

7,933

7,717

8,449

18.9

16.1

14.8

16.3

การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา

604

688

761

831

1.3

1.4

1.5

1.6

การก่อสร้าง

2,693

2,606

2,602

2,640

5.9

5.3

5.0

5.1

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์

4,053

4,637

4,641

4,907

8.9

9.4

8.9

9.5

โรงแรมและภัตตาคาร

140

141

159

138

0.3

0.3

0.3

0.3

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม

1,086

1,110

1,108

1,093

2.4

2.2

2.1

2.1

ตัวกลางทางการเงิน

2,223

2,535

3,500

4,122

4.9

5.1

6.7

8.0

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ

2,229

1,701

2,255

1,778

4.9

3.4

4.3

3.4

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ

2,928

3,241

2,521

1,712

6.5

6.6

4.8

3.3

การศึกษา

7,797

9,102

9,910

10,330

17.2

18.4

19.0

20.0

การบริการด้านสุขภาพและสังคม

983

1,103

1,141

1,201

2.2

2.2

2.2

2.3

การให้บริการด้านชุมชนสังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ

526

592

635

635

1.2

1.2

1.2

1.2

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล

119

172

74

152

0.3

0.3

0.1

0.3

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

45,320

49,345

52,225

51,771

100

100

100

100

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท)

48,321

52,811

56,120

55,879

13.9

9.3

6.3

-0.4

ประชากร (1,000 คน)

946

934

931

926

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

 

๑.๒ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ปี ๒๕๕๗ แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. ๒๕๔๕) ขยายตัวร้อยละ ๓.๐๐ จากปีที่ผ่านมา แม้จะประสบสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั้งประเทศ ประกอบกับ การขาดเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค แต่ยังสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาได้ และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดอยู่ในอันดับที่ ๑๔ ของประเทศ
  การผลิตภาคเกษตร ขยายตัวร้อยละ ๑๒.๕๐ ขยายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา สาขาที่ขยายตัวได้แก่ เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ และการประมง
การผลิตภาคนอกเกษตร หดตัวร้อยละ -๑๑.๖๓ ชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมา สาขาที่หดตัวมากที่สุด ๓ อันดับแรก คือ สาขาการบริหารราชการฯ สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร ตามลำดับ ขณะที่สาขาที่ขยายตัวจากปีที่ผ่านมา ๓ อันดับแรก คือ สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคลสาขาอุตสาหกรรม และสาขาการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน ตามลำดับ

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. ๒๕๔๕)

กาฬสินธุ์

(หน่วย:ล้านบาท)

อัตราการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมการผลิต

2554

2555

2556

2557p

2554

2555

2556

2557p

ภาคเกษตร

6,018

6,085

5,614

6,316

8.02

1.11

-7.74

12.50

เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้

5,795

5,875

5,411

6,109

8.14

1.38

-1.48

12.90

การประมง

193

166

172

152

1.58

-13.99

-7.90

14.96

ภาคนอกเกษตร

22,908

24,458

25,519

25,293

11.28

6.77

3.33

-11.63

การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน

20

18

16

17

33.33

-10.00

4.34

6.25

อุตสาหกรรม

3,991

4,485

4,824

5,037

19.56

12.38

9.11

19.41

การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา

592

684

661

708

7.25

15.54

7.56

4.42

การก่อสร้าง

1,889

1,776

1,726

1,737

30.64

-5.98

-17.77

0.64

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์

2,772

2,966

2,979

3,009

3.05

7.00

-2.82

1.01

โรงแรมและภัตตาคาร

133

126

137

113

4.72

-5.26

1.46

-17.52

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม

998

1,016

1,011

994

8.71

1.80

-0.49

5.03

ตัวกลางทางการเงิน

1,600

1,851

2,487

2,898

3.96

15.69

34.36

-1.68

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ

2,352

1,780

2,362

1,868

2.04

-24.32

10.05

-20.91

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ

2,035

2,181

1,631

1,066

12.68

7.17

32.70

-34.64

การศึกษา

4,873

5,382

5,671

5,646

9.33

10.45

5.37

-0.44

การบริการด้านสุขภาพและสังคม

707

772

769

781

4.90

9.19

-0.39

1.56

การให้บริการด้านชุมชนสังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ

398

435

456

448

6.99

9.30

4.83

-1.75

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล

108

146

56

104

-23.40

35.19

-61.64

85.71

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ผลรวมส่วนย่อย)

28,456

29,660

30,369

30,687

9.75

4.23

2.39

1.05

ผลต่าง (ผลรวมส่วนย่อย – ปริมาณลูกโซ่)

-460

-803

-390

-996

78.99

74.57

-51.43

155.38

ร้อยละของผลต่าง ต่อ ค่าปริมาณลูกโซ่

-0.9

-2.6

-1.3

-3.1

60.00

62.50

-50.00

138.46

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ปริมาณลูกโซ่)

24,127

30,463

30,760

31,683

10.43

5.35

0.97

3.00

ที่มา สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

๑.๓ โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ขึ้นอยู่กับการผลิตภาคเกษตรกรรม มีมูลค่า ๑๓,๗๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และการผลิตภาคนอกเกษตร มีมูลค่า ๓๘,๐๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด การผลิตทั้ง ๒ ภาค จำแนกออกเป็น ๑๖ สาขา ดังนี้
๑. สาขาเกษตรกรรม สัดส่วนร้อยละ ๒๗ มูลค่า ๑๓,๗๕๗ ล้านบาท
๒. สาขาการศึกษา สัดส่วนร้อยละ ๒๐ มูลค่า ๑๐,๓๓๐ ล้านบาท
๓. สาขาอุตสาหกรรม สัดส่วนร้อยละ ๑๖ มูลค่า ๘,๔๔๙ ล้านบาท
๔. สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ สัดส่วนร้อยละ ๙ มูลค่า ๔,๙๐๗ ล้านบาท
๕. สาขาตัวกลางทางการเงิน สัดส่วนร้อยละ ๘ มูลค่า ๔,๑๒๒ ล้านบาท
๖. สาขาก่อสร้าง สัดส่วนร้อยละ ๕ มูลค่า ๒,๖๔๐ ล้านบาท
๗. สาขาอื่น ๆ สัดส่วนร้อยละ ๑๕ มูลค่า ๗,๕๖๕ ล้านบาท

ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2554-2557

GPP

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557 p

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจำปี

48,321

52,811

56,120

55,879

อัตราการเปลี่ยนแปลง (แบบปริมาณลูกโซ่) ร้อยละ

10.43

5.35

0.97

3.00

 

๑.๔ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว
ในปี 2557 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 55,879 ล้านบาท/คน/หัว มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.84 จากปีที่ผ่านมา

 

๒. การเกษตรกรรม
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น ๒,๖๐๓,๗๔๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๗ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่ทำนาจำนวน ๑,๕๙๘,๕๙๒ ไร่ (ร้อยละ ๖๑.๔๐ ของพื้นที่การเกษตร) พื้นที่ทำไร่จำนวน ๗๑๐,๖๓๓ ไร่ (ร้อยละ ๒๗.๒๙ ของพื้นที่การเกษตร) พื้นที่ไม้ผลไม้ยืนต้นจำนวน ๑๗๓,๔๙๗ ไร่ (ร้อยละ ๖.๖๖ ของพื้นที่การเกษตร) พื้นที่ปลูกพืชผักจำนวน ๘,๔๑๘ ไร่ (ร้อยละ ๐.๓๒ ของพื้นที่การเกษตร) พื้นที่ไม้ดอกไม้ประดับจำนวน ๑๑๓ ไร่ (ร้อยละ ๐.๐๐๔ ของพื้นที่การเกษตร) และพื้นที่ปลูกสมุนไพรจำนวน ๕๗ ไร่ (ร้อยละ ๐.๐๐๒ ของพื้นที่การเกษตร) นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ทำการเกษตรอื่นๆ จำนวน ๑๑๒,๔๘๔ ไร่ (ร้อยละ ๔.๓๒ ของพื้นที่การเกษตร)
ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ จังหวัดกาฬสินธุ์มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพารา และอื่นๆ ดังนี้
ข้าว มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีทั้งสิ้น ๑,๕๘๔,๒๕๑ ไร่ แยกเป็นข้าวเหนียว ๑,๐๐๙,๙๕๓ ไร่ ผลผลิต ๒๙๑,๒๒๓ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๓๖๒.๕๗ กิโลกรัมต่อไร่ และพื้นที่ปลูกข้าวเจ้า ๕๗๔,๒๙๘ ไร่ ผลผลิต ๑๗๘,๖๗๓ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๓๕๘.๔๑ กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่ที่เหลือจำนวน ๑๔,๓๔๑ ไร่ บางส่วนเป็นพื้นที่ทำนาที่ถูกปล่อยว่างเปล่า ใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ และบางส่วนใช้ในกิจกรรมอื่นๆ เช่น การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเลี้ยงปลา ฯลฯ และในช่วงฤดูแล้ง ยังมีการทำนาปรังในพื้นที่รวม ๕๓,๒๙๕ ไร่ แยกเป็นพื้นที่ข้าวเหนียวนาปรัง ๑๐,๓๐๑ ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ ๖,๑๘๕ ตัน และพื้นที่ข้าวเจ้านาปรัง ๔๒,๙๙๔ ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ ๒๕,๒๘๖ ตัน
พืชไร่ มีพื้นที่ทำไร่จำนวน ๗๑๐,๖๓๓ ไร่ ใช้เป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ๒๕๙,๕๕๑ ไร่ ผลผลิตรวม ๘๓๕,๖๑๗ ตัน พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน ๔๑๙,๒๘๖ ไร่ ผลผลิตรวม ๔,๓๓๔,๐๖๕ ตัน ส่วนที่เหลืออีกประมาณ ๓๑,๗๙๖ ไร่ ใช้ในการผลิตพืชไร่อื่นๆ เช่น ถั่วลิสง ยาสูบเตอร์กิส เป็นต้น
ไม้ผลไม้ยืนต้น มีพื้นที่ปลูก ๑๗๓,๔๙๗ ไร่ ใช้ในการปลูกยางพารา ๑๔๑,๓๔๓ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่กรีดได้ ๔๔,๒๙๙ ไร่ และพื้นที่ยังไม่ให้ผล ๙๗,๐๔๔ ไร่ มีผลผลิตรวมประมาณ ๙,๗๘๕ ตัน และผลผลิตเฉลี่ย ๒๒๐.๘๘ กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่ที่เหลืออีก ๓๒,๑๕๔ ไร่ ใช้เป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นอื่นๆ เช่น กล้วย มะม่วง พุทรา และยูคาลิปตัส เป็นต้น

(ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)


๓. การปศุสัตว์
การเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๕ จะเป็นการเลี้ยงในฟาร์มขนาดเล็ก (รายย่อย) โดยมีฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานเพียง ๒๘ ฟาร์ม ได้แก่ ฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ ๑๐ ฟาร์ม ฟาร์มมาตรฐานไข่ไก่ ๒ ฟาร์ม ฟาร์มมาตรฐานสุกร ๑๕ ฟาร์ม และฟาร์มมาตรฐานโคนม ๑ ฟาร์ม
การค้าส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายในตลาดท้องถิ่นเท่านั้น สำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้ในปี ๒๕๕๖ ราคาสุกร ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๑๑ ไก่เนื้อราคาลดลงร้อยละ ๑.๔๐ โคเนื้อราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑.๑๐ ในด้านสถิติจำนวนการเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖ ในจังหวัดชนิดต่างๆ แยกได้ดังนี้
โคเนื้อ จำนวนโคเนื้อ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีทั้งสิ้น ๗๑,๙๒๙ ตัว ลดลงร้อยละ ๕๘.๑๐ และมีปริมาณการผลิตโคเนื้อระหว่างปี ๑๓,๘๑๑ ตัว ลดลงจากปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๒๓.๑๐ การเลี้ยงส่วนใหญ่ ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอยางตลาด อำเภอเขาวง ข้อมูลตลาดนัด ปี ๒๕๕๖ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีตลาดนัดโค-กระบือ ๕ แห่ง ได้แก่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ๑ แห่ง อำเภอยางตลาด ๑ แห่ง อำเภอสมเด็จ ๑ แห่ง อำเภอกุฉินารายณ์ ๑ แห่ง อำเภอนาคู ๑ แห่ง ซึ่งการซื้อ-ขายส่วนใหญ่ จะเป็นการซื้อ-ขายโคเนื้อ
สุกร จำนวนสุกร ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีทั้งสิ้น ๔๘,๑๓๖ ตัว จำนวนครัวเรือนเกษตรกร ผู้เลี้ยงสุกร ๓,๖๑๒ ครัวเรือน และมีปริมาณการผลิตสุกรในระหว่างปี จำนวน ๕๑,๒๖๘ ตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๓,๔๐ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๕
ไก่ แยกได้ ดังนี้
ไก่เนื้อ จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีทั้งสิ้น ๗๒,๗๒๓ ตัว จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ๔๐๔ ครัวเรือน และปริมาณการผลิตไก่เนื้อในระหว่างปี ๗๖๐,๐๐๐ ตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๑๒ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๕
ไก่พื้นเมือง จำนวนไก่พื้นเมือง ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีทั้งสิ้น ๑,๒๑๗,๐๖๐ ตัว จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ๕๕,๓๕๖ ครัวเรือน

(ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๖)

๔. การประมง
สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลานิล ดังนี้
- เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในจังหวัด จำนวน ๑,๒๙๕ ราย แบ่งเป็นพื้นที่การเลี้ยง ๖,๒๒๐ ไร่ จำนวน ๑,๒๙๕ บ่อ
- เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ำจืด จำนวน ๑๒,๙๐๗ ราย พื้นที่การเลี้ยง ๒๓,๘๓๓.๕๔ ไร่ ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง จำนวน ๑,๕๓๓ ราย ๔,๖๐๐ กระชัง พื้นที่การเลี้ยง ๖๐ ไร่

(ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๕. การอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์มีทั้งสิ้น ๕๓๔ โรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมทางการเกษตร ๑๔๕ โรงงาน เช่น โรงสีข้าว ๙๖ แห่ง โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ ๔๙ แห่ง
(ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)