สภาพเศรษฐกิจ PDF พิมพ์ อีเมล์

๑. สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปและผลิตภัณฑ์มวลรวม สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี ๒๕๕๔ พบว่า
      
ประชากร ของจังหวัดมีรายได้เฉลี่ยต่อคน ๔๒,๗๗๕ บาทต่อปี รายได้ส่วนใหญ่มาจากจากเกษตรกร การล่าสัตว์และป่าไม้ ร้อยละ ๒๓.๓๗ คิดเป็นมูลค่า ๑๐,๑๑๗ ล้านบาท
       รองมาเป็นภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ ๑๙.๔๘ คิดเป็นมูลค่า ๘,๔๓๒ ล้านบาท และ ภาคการศึกษา ร้อยละ ๑๗.๐๗ คิดเป็นมูลค่า ๗,๓๙๑ ล้านบาท สำหรับสาขาค้าปลีกค้าส่งอยู่ลำดับที่ ๔ ร้อยละ ๙.๑๒ คิดเป็นมูลค่า ๓,๙๔๙ ล้านบาท
       หมายเหตุ : ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ ล่าสุดปี ๒๕๕๔ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

(ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๒. การเกษตรกรรม
       จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น ๒,๖๐๓,๗๔๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๗ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่ทำนาจำนวน ๑,๕๙๘,๕๙๒ ไร่ (ร้อยละ ๖๑.๔๐ ของพื้นที่การเกษตร) พื้นที่ทำไร่จำนวน ๗๑๐,๖๓๓ ไร่ (ร้อยละ ๒๗.๒๙ ของพื้นที่การเกษตร) พื้นที่ไม้ผลไม้ยืนต้นจำนวน ๑๗๓,๔๙๗ ไร่ (ร้อยละ ๖.๖๖ ของพื้นที่การเกษตร) พื้นที่ปลูกพืชผักจำนวน ๘,๔๑๘ ไร่ (ร้อยละ ๐.๓๒ ของพื้นที่การเกษตร) พื้นที่ไม้ดอกไม้ประดับจำนวน ๑๑๓ ไร่ (ร้อยละ ๐.๐๐๔ ของพื้นที่การเกษตร) และพื้นที่ปลูกสมุนไพรจำนวน ๕๗ ไร่ (ร้อยละ ๐.๐๐๒ ของพื้นที่การเกษตร) นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ทำการเกษตรอื่นๆ จำนวน ๑๑๒,๔๘๔ ไร่ (ร้อยละ ๔.๓๒ ของพื้นที่การเกษตร)
       ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ จังหวัดกาฬสินธุ์มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพารา และอื่นๆ ดังนี้
       ข้าว มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีทั้งสิ้น ๑,๕๘๔,๒๕๑ ไร่ แยกเป็นข้าวเหนียว ๑,๐๐๙,๙๕๓ ไร่ ผลผลิต ๒๙๑,๒๒๓ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๓๖๒.๕๗ กิโลกรัมต่อไร่ และพื้นที่ปลูกข้าวเจ้า ๕๗๔,๒๙๘ ไร่ ผลผลิต ๑๗๘,๖๗๓ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๓๕๘.๔๑ กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่ที่เหลือจำนวน ๑๔,๓๔๑ ไร่ บางส่วนเป็นพื้นที่ทำนาที่ถูกปล่อยว่างเปล่า ใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ และบางส่วนใช้ในกิจกรรมอื่นๆ เช่น การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเลี้ยงปลา ฯลฯ และในช่วงฤดูแล้ง ยังมีการทำนาปรังในพื้นที่รวม ๕๓,๒๙๕ ไร่ แยกเป็นพื้นที่ข้าวเหนียวนาปรัง ๑๐,๓๐๑ ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ ๖,๑๘๕ ตัน และพื้นที่ข้าวเจ้านาปรัง ๔๒,๙๙๔ ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ ๒๕,๒๘๖ ตัน
       พืชไร่ มีพื้นที่ทำไร่จำนวน ๗๑๐,๖๓๓ ไร่ ใช้เป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ๒๕๙,๕๕๑ ไร่ ผลผลิตรวม ๘๓๕,๖๑๗ ตัน พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน ๔๑๙,๒๘๖ ไร่ ผลผลิตรวม ๔,๓๓๔,๐๖๕ ตัน ส่วนที่เหลืออีกประมาณ ๓๑,๗๙๖ ไร่ ใช้ในการผลิตพืชไร่อื่นๆ เช่น ถั่วลิสง ยาสูบเตอร์กิส เป็นต้น
       ไม้ผลไม้ยืนต้น มีพื้นที่ปลูก ๑๗๓,๔๙๗ ไร่ ใช้ในการปลูกยางพารา ๑๔๑,๓๔๓ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่กรีดได้ ๔๔,๒๙๙ ไร่ และพื้นที่ยังไม่ให้ผล ๙๗,๐๔๔ ไร่ มีผลผลิตรวมประมาณ ๙,๗๘๕ ตัน และผลผลิตเฉลี่ย ๒๒๐.๘๘ กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่ที่เหลืออีก ๓๒,๑๕๔ ไร่ ใช้เป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นอื่นๆ เช่น กล้วย มะม่วง พุทรา และยูคาลิปตัส เป็นต้น

(ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)


๓. การปศุสัตว์
       การเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๕ จะเป็นการเลี้ยงในฟาร์มขนาดเล็ก (รายย่อย) โดยมีฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานเพียง ๒๘ ฟาร์ม ได้แก่ ฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ ๑๐ ฟาร์ม ฟาร์มมาตรฐานไข่ไก่ ๒ ฟาร์ม ฟาร์มมาตรฐานสุกร ๑๕ ฟาร์ม และฟาร์มมาตรฐานโคนม ๑ ฟาร์ม
       การค้าส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายในตลาดท้องถิ่นเท่านั้น สำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้ในปี ๒๕๕๖ ราคาสุกร ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๑๑ ไก่เนื้อราคาลดลงร้อยละ ๑.๔๐ โคเนื้อราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑.๑๐ ในด้านสถิติจำนวนการเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖ ในจังหวัดชนิดต่างๆ แยกได้ดังนี้
       โคเนื้อ จำนวนโคเนื้อ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีทั้งสิ้น ๗๑,๙๒๙ ตัว ลดลงร้อยละ ๕๘.๑๐ และมีปริมาณการผลิตโคเนื้อระหว่างปี ๑๓,๘๑๑ ตัว ลดลงจากปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๒๓.๑๐ การเลี้ยงส่วนใหญ่ ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอยางตลาด อำเภอเขาวง ข้อมูลตลาดนัด ปี ๒๕๕๖ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีตลาดนัดโค-กระบือ ๕ แห่ง ได้แก่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ๑ แห่ง อำเภอยางตลาด ๑ แห่ง อำเภอสมเด็จ ๑ แห่ง อำเภอกุฉินารายณ์ ๑ แห่ง อำเภอนาคู ๑ แห่ง ซึ่งการซื้อ-ขายส่วนใหญ่ จะเป็นการซื้อ-ขายโคเนื้อ
       สุกร จำนวนสุกร ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีทั้งสิ้น ๔๘,๑๓๖ ตัว จำนวนครัวเรือนเกษตรกร ผู้เลี้ยงสุกร ๓,๖๑๒ ครัวเรือน และมีปริมาณการผลิตสุกรในระหว่างปี จำนวน ๕๑,๒๖๘ ตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๓,๔๐ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๕
       ไก่ แยกได้ ดังนี้
           ไก่เนื้อ จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีทั้งสิ้น ๗๒,๗๒๓ ตัว จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ๔๐๔ ครัวเรือน และปริมาณการผลิตไก่เนื้อในระหว่างปี ๗๖๐,๐๐๐ ตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๑๒ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๕
           ไก่พื้นเมือง จำนวนไก่พื้นเมือง ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีทั้งสิ้น ๑,๒๑๗,๐๖๐ ตัว จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ๕๕,๓๕๖ ครัวเรือน

(ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๖)

๔. การประมง
      สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลานิล ดังนี้
      - เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในจังหวัด จำนวน ๑,๒๙๕ ราย แบ่งเป็นพื้นที่การเลี้ยง ๖,๒๒๐ ไร่ จำนวน ๑,๒๙๕ บ่อ   
      - เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ำจืด จำนวน ๑๒,๙๐๗ ราย พื้นที่การเลี้ยง ๒๓,๘๓๓.๕๔ ไร่ ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง จำนวน  ๑,๕๓๓ ราย ๔,๖๐๐ กระชัง พื้นที่การเลี้ยง ๖๐ ไร่

(ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๕. การอุตสาหกรรม
      โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์มีทั้งสิ้น ๕๓๔ โรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมทางการเกษตร ๑๔๕ โรงงาน เช่น โรงสีข้าว ๙๖ แห่ง โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ ๔๙ แห่ง
(ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)