สภาพทางการเมืองการปกครอง PDF พิมพ์ อีเมล์

การปกครอง

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชากรทั้งสิ้น ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๙๘๔,๗๗๙ คน แยกเป็นหญิง จำนวน ๔๙๕,๑๕๘ คน และชาย จำนวน ๔๘๙,๖๔๑ คนประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน โดยอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ รองลงมาคือ อำเภอยางตลาด และกุฉินารายณ์ ความหนาแน่นของประชากร ๑๔๑.๗๖ คน/ตร.กม.

ที่

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้าน

อบต.(แห่ง)

เทศบาล(แห่ง)

อปท.

(แห่ง)

พื้นที่

(ตร.กม.)

ประชากร

จำนวนบ้าน

(หลัง)

ชาย

หญิง

รวม

1

เมืองกาฬสินธุ์

17

185

1

16

17

691.524

71,988

74,187

146,175

46,765

2

ยางตลาด

15

208

9

8

17

621.084

63,864

65,512

129,376

37,264

3

กมลาไสย

8

111

5

5

10

317.329

34,329

35,295

69,624

18,766

4

สหัสขันธ์

8

85

2

6

8

316.402

21,380

21,430

42,810

11,869

5

กุฉินารายณ์

12

145

9

5

14

739.247

50,550

50,896

101,446

30,788

6

ท่าคันโท

6

60

1

5

6

393.549

18,930

18,886

37,816

10,435

7

สมเด็จ

8

94

4

5

9

454.095

30,944

31,463

62,407

18,827

8

เขาวง

6

71

2

4

6

205.105

17,140

17,417

34,557

13,029

9

ห้วยเม็ก

9

84

7

4

11

291.011

25,709

25,586

51,295

14,329

10

คำม่วง

6

71

5

3

8

621.005

24,566

24,189

48,755

13,163

11

ร่องคำ

3

40

2

1

3

82.137

8,126

8,342

16,468

5,017

12

หนองกุงศรี

9

113

3

7

10

626.944

33,482

33,299

66,781

18,978

13

นามน

5

67

4

2

6

245.329

18,178

18,473

36,651

10,604

14

ห้วยผึ้ง

4

52

2

3

5

256.832

15,260

15,315

30,575

8,602

15

สามชัย

4

47

4

0

4

550.853

13,014

12,636

25,650

6,984

16

นาคู

5

55

4

2

6

203.092

15,650

15,724

31,374

9,210

17

ดอนจาน

5

48

3

2

5

194.961

12,962

12,917

25,879

7,006

18

ฆ้องชัย

5

48

4

1

5

136247

13,569

13,591

27,160

7,019

รวม

135

1,584

71

79

150

6946.746

489,641

495,158

984,779

288,655


ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ มีนาคม ๒๕๕๙ สถิติจำนวนประชากร รายอำเภอ ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จาก ฐานข้อมูลสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง