ทำเนียบสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ PDF พิมพ์ อีเมล์

ทำเนียบสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 (นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

               
         
พ.อ.อ. มะนิตย์ ชัยปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผอ.กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

 

น.ส.ชุลีพร ภูสมศรี
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

  นายกฤต อรรคศรีวร
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  นางสุดาวรรณ กล้าวิจารณ์
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ
  นายบพิตร วาริยศ
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด