แบบฟอร์มในการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด จ.กาฬสินธุ์ PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 3
แย่มากดีมาก 
 • แบบรายงานที่เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณา(ก่อนการจัดหา)

 

 1. แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (กดเพื่อดาวน์โหลด zip file)
 2. แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (แบบ คกก.มท.01) (ปรับปรุง 17 กค 60)
 3. แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ คกก.มท.02) (ยกเลิก)
  (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.0210.5/ว 7494 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 หนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0017.2/ว 795 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (สำหรับหน่วยงานที่จัดหาระบบซอฟต์แวร์)
(Application Software Development)
ที่มา เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.)
(www.mict.go.th)

 

ตัวย่างการกรอกแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์
คลิกที่นี่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
ของหน่วยงานในสังกัด มท.
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557

 

 • เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา คลิกที่นี่ [PDF]
 • (แบบ คกก.มท.04) แบบรายงานการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน คลิกที่นี่ [PDF] , [DOC] , [ODT]
 • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

  • หมายเหตุ เอกสารที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

  1. แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
  2. แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (แบบ คกก.มท.01) ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนา แบบรายงาน ตามข้อ 1 และ 2 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง(โดยเจ้าหน้าที่)ทุกแผ่น จำนวน 16 ชุด

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
  < ก่อนหน้า   ถัดไป >