ทำเนียบนายอำเภอ PDF พิมพ์ อีเมล์

ทำเนียบนายอำเภอ


นายเกรียงไกร กิริวรรณา
นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

 


นายรณชิต พุทธลา
นายอำเภอยางตลาด

 


นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์
นายอำเภอกมลาไสย

 


นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
นายอำเภอกุฉินารายณ์

 


นายกำธร วิเชฏฐพงศ์
นายอำเภอหนองกุงศรี

 


นายสมเจตน์ เต็งมงคล
นายอำเภอสมเด็จ

 


นายจารุวัตร ภูแก้ว
นายอำเภอสหัสขันธ์

 


นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์
นายอำเภอท่าคันโท

 


นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์
นายอำเภอเขาวง

 


นายสุเทพ ชัยวัฒน์
นายอำเภอห้วยเม็ก

 


ว่าที่ พ.ต.ประพันธ์ พบูประภาพ
นายอำเภอคำม่วง

 


ว่าที่ ร.ต. อานพ ศรีบุญลือ
นายอำเภอร่องคำ

 


นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์
นายอำเภอนามน

 


นายไพโรจน์ จิตจักร์
นายอำเภอห้วยผึ้ง

 


นายศุภชัย บุญทิพย์
นายอำเภอสามชัย

 


นายนิจ ไพรสณฑ์
นายอำเภอนาคู

 


ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง
นายอำเภอดอนจานนายคารม คำพิทูรย์
นายอำเภอฆ้องชัย