เอกสารการดำเนินงานตามยุทธศาสตจร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนยุทะศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) PDF พิมพ์ อีเมล์
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >