จ.กาฬสินธุ์ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กระดับตำบล PDF พิมพ์ อีเมล์

    เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติ งานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล ซึ่งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 4 แห่งนำร่องในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล คือ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ, เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์, เทศบาลตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท และ อบต.เหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ของตนเอง
 

          สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในระดับตำบล เพื่อให้สามารถคุ้มครองเด็กได้ตามกระบวนการคุ้มครองเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความสำคัญในการขยายพื้นที่ในการคุ้มครองเด็กระดับตำบลในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 44 แห่ง ใน 11 จังหวัด และจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในการดำเนินการครั้งนี้ด้วย และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล ในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาเด็กและช่วยเหลือคุ้มครองเด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกปล่อยปละละเลย เด็กถูกกระทำความรุนแรง เด็กถูกแสวงประโยชน์ ซึ่งเป็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยมีคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก ในพื้นที่เป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง จำนวน 60 คน เข้าร่วม มีคณะวิทยากรจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ มาให้ความรู้ตลอดการอบรม

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >