สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 88 PDF พิมพ์ อีเมล์

เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ฉบับที่ 88
เรียน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกท่านครับ

         สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ของเราวันนี้  ในพื้นที่อำเภอยางตลาด  สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  ส่วนอำเภอเมือง ระดับน้ำ ลดลงต่อเนื่องจากเช้านี้อีก 2- 4 ซ.ม. ด้านอำเภอกมลาไสยและอำเภอฆ้องชัย ระดับน้ำลดลงเล็กน้อย  ส่วนอำเภอร่องคำ ระดับน้ำลดลงเล็กน้อยและบางจุดทรงตัวครับ ส่วนระดับน้ำในเขื่อนลำปาว ก็มีน้ำไหลเข้าลดลง ทำให้มีปริมาณน้ำในอ่างลดลงระดับต่ำกว่า 80% แล้วครับ
        วันนี้ เวลา 09:00น ขอเรียนเชิญร่วมปั้น EM Ball เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียหลังน้ำลดจากอุทกภัยให้พี่น้องชาวกาฬสินธุ์ ที่ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ด้วยกันนะครับ

         

      

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำชี ซึ่งศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงาน ฉบับที่ 39
ประจำวันที่ 13 กันยายน 2560 ดังนี้ครับ
         ลุ่มน้ำชีตอนบน จ.ชัยภูมิ : สถานีวัด E.21 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ วันนี้ 13 ก.ย.60 (เวลา 06.00 น. ) ระดับน้ำ 9.47 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 1 เซนติเมตร ยังคงต่ำกว่าตลิ่ง 1.95 เมตร
         ลุ่มน้ำชีตอนกลาง จ.ชัยภูมิ (อ.เมือง) – จ.มหาสารคาม (อ.เมือง) : 
             เขื่อนมหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ระดับน้ำ 149.21 ม.รทก. ลดลงจากเมื่อวานนี้ 4 ซม.
             สถานีวัดน้ำ E.91 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ที่อยู่ท้ายเขื่อนมหาสารคาม (ห่างประมาณ 500 เมตร) วันนี้ 13 ก.ย.60 เมื่อเวลา 06.00 น. ระดับน้ำ 10.50 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 1 เซนติเมตร
             สถานีวัดน้ำ E.8A อ.เมือง จ.มหาสารคาม วันนี้ 13 ก.ย.60  (เวลา 06.00 น.) ระดับน้ำ 9.43 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 2 เซนติเมตร
             เขื่อนระบายน้ำวังยาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ มีระดับน้ำเท่ากับเมื่อวานนี้
       ลุ่มน้ำพอง จ.ขอนแก่น : สถานีวัดน้ำ E.22B อ.น้ำพอง วันที่ 13 ก.ย.60  เวลา 06.00 น. ระดับน้ำ 8.40 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 2 เซนติเมตร  เขื่อนอุบลรัตน์ เมื่อวานนี้ระบายน้ำในอัตรา 25.25 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน
       ลุ่มน้ำชีตอนล่าง ตั้งแต่ จ.มหาสารคาม – จ.อุบลราชธานี
             สถานีวัดน้ำ E.66A อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด (อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์) ระดับน้ำวันนี้ 13 ก.ย.60  เวลา 06.00 น. ระดับน้ำ 11.82 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 1 เซนติเมตร
              สถานีวัดน้ำ E.18 อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด (เลยจุดบรรจบของลำน้ำปาวกับแม่น้ำชี) ระดับน้ำวันนี้ 13 ก.ย.60  เวลา 06.00 น. ระดับน้ำ 10.19 เมตร ระดับน้ำลดลงเมื่อวานนี้ 4 เซนติเมตร ปัจจุบันกรมชลประทานได้เดินเครื่องผลักดันน้ำที่เขื่อนระบายน้ำร้อยเอ็ด จำนวน 12 เครื่อง
               ส่วนจังหวัดยโสธรและอุบลราชธานี ระดับน้ำในแม่น้ำชีมีแนวโน้มลดลง
        ลำน้ำปาว
                ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ E.75 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วันนี้ 13 ก.ย.60  เวลา 07.00 น. ระดับน้ำ 5.05 เมตร มีระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 45 เซนติเมตร
                ระดับน้ำที่สถานี E.87 อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ วันนี้ 13 ก.ย.60 เวลา 07.00 น. ระดับน้ำ 8.77 เมตร มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 1 เซนติเมตร
    
    สรุปสถานการณ์น้ำที่เขื่อนลำปาวในรอบ 12 ชั่วโมง วัดเมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้  ระดับน้ำลดลง 2 ซ.ม.
                1.ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 1,578.50 ล้านลูกบาศก์เมตร  คิดเป็น 79.72 %
                2.ระดับน้ำในรอบ 12 ชั่วโมง ลดลง = 2 ซม.
                3.ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา 3.69 ล้านลูกบาศก์เมตร
                4.ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 7.32 ล้านลูกบาศก์เมตร
         ขณะนี้ เขื่อนลำปาวระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้น (Spillway) ลงสู่ลำน้ำปาว 15.00 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

            

         สำหรับภาพรวมระดับน้ำและผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้ง 4 อำเภอ ในรอบ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งได้รับรายงานล่าสุดเมื่อเวลา 08.00น. วันนี้ ( 13 ก.ย.2560)  สรุปได้ดังนี้ครับ
 1.อำเภอเมือง
        1.1. ระดับน้ำในตำบลลำพาน ระดับน้ำลดลง 2 ซ.ม.
        1.2. ระดับน้ำในตำบลห้วยโพธิ์ ระดับน้ำลดลง 4 ซ.ม.
       1.3. ระดับน้ำในตำบลหลุบ ที่บ้านดอนสนวน ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม.
       1.4 จุดเฝ้าระวังที่บ้านโคกกลาง ม.3 บริเวณพนังกั้นน้ำพาน ระดับน้ำลดลง 4 ซ.ม.
                สรุปในภาพรวมพื้นที่ผู้ประสบภัยของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ทั้งสิ้น 17ตำบล 161 หมู่บ้าน ครัวเรือนเกษตรกร 4,852ครัวเรือน รวมพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 36,732ไร่ แยกเป็น ข้าว 36,341ไร่ พืชไร่ 262ไร่และพืชสวน129ไร่ วงเงินที่ขอรับการช่วยเหลือรวม 40,967,540 บาท
 2.อำเภอกมลาไสย    
          2.1 ระดับน้ำในลำน้ำปาว ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม. (จุดวัดระดับน้ำสนามแข่งเรือ)
          2.2 ระดับน้ำชี ที่บ้านโนนเมือง  ต.ดงลิง ระดับน้ำลดลง 1 ซ.ม.
          2.3 ยังมีบ้านเรือนราษฎรที่ถูกน้ำท่วมจำนวน 2 หลัง
3.อำเภอฆ้องชัย
         3.1 ระดับน้ำชี ระดับน้ำทรงตัว อยู่ในระดับต้องเฝ้าระวัง ซึ่งอำเภอได้จัดเวรยามเฝ้าระวังจุดเสี่ยง ตลอดแนวพนังลำชี 21 กิโลเมตร ตลอด 24 ชม. ขณะนี้สถานการณ์ทั่วไปปกติ
         3.2 ระดับน้ำบริเวณหมู่ 1,2,4,7,9 ตำบลโนศิลาเลิง  ระดับน้ำลดลง 5 ซ.ม.
         3.3  ยังมีบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วม 41 หลัง
         3.4 เส้นทางสายบ้านท่าแห่ – บ้านไค้นุ่น มหาสารคาม ยังคงมีน้ำท่วมถนน ไม่สามารถสัญจรได้ 
4.อำเภอร่องคำ
          4.1 ระดับน้ำบริเวณบ้านด่านใต้  ตำบลเหล่าอ้อย ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นบริเวณที่แม่น้ำปาวและน้ำชีไหลมาบรรจบกันก่อนที่จะไหลลงสู่ฝายร้อยเอ็ดที่อำเภอเชียงขวัญ วัดระดับน้ำ ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม.
         4.2 จุดวัดน้ำบ้านเหล่าอ้อยและบ้านค้อพัฒนาเส้นถนนสายหลักโพนทอง-ขอนแก่นเป็นพื้นที่ติดกับสะพานข้ามลำปาวเชื่อมจาก อ.ร่องคำ ไป อ.กมลาไสย ระดับน้ำวันนี้ ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม. การจราจรถนนสายหลักสามารถใช้การปกติ
              4.3. .บริเวณบ้านทรัพย์เจริญ ต.สามัคคี  ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม. น้ำอยู่ระดับข้างขอบถนนทั้ง 2 ฝั่งประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ แต่สภาพผิวจราจรถนนยังขรุขระเป็นบางช่วง เนื่องมาจากหินหลุดร่อนจากน้ำท่วมขัง
     
                                                                                                                              นายสุวิทย์ คำดี   
                                                                                                                  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  
                                                                                                                08.00น. / 13 กันยายน 2560                                          

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >